Aktualności spraw społecznych

 • PAŹ
  20

  Nagroda Bielańskiego Wolontariusza Roku 2022

  Rada i Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy zaprasza do udziału w organizowanym co roku Konkursie pn. „Nagroda Bielańskiego Wolontariusza Roku”.

 • WRZ
  05

  Wyniki głosowania na przedstawicieli mieszkańców – członków Rady Seniorów Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy kadencji 2022 – 2025

  Ogłoszenie Zgodnie z § 8 ust. 10 - 12 Statutu Rady Seniorów Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 20/V/2015 Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, zmienionej uchwałą Nr 114/XXXII/2021 Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy z dnia 1 lipca 2021 r. na podstawie wyjętych z urny kart do głosowania i po ich weryfikacji przedstawia się listę Kandydatów według uzyskanej liczby głosów: Lista kandydatów według uzyskanej liczby głosów: Kandydaci od pozycji 1 do 9 zostają przedstawicielami mieszkańców – członkami Rady Seniorów Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy - kadencja 2022 – 2025. Kandydat z pozycji 10. stanowi listę rezerwową. Lewińska Grażyna – 121; Damieszko Mirosława – 92; Morawski Zygmunt – 72; Syta Agnieszka – 64; Wojciechowska Maria – 59; Nawara Romana – 56; Wójcikiewicz Jolanta – 33; Mańkowska Ewa – 31; Żebrowska Bożena – 31; Rybicka Alina – 21. Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy /-/ Grzegorz Pietruczuk

 • LIP
  28

  Głosowanie na przedstawicieli mieszkańców – członków Rady Seniorów Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy kadencji 2022 – 2025

  Zgodnie z § 8 Statutu Rady Seniorów Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 20/V/2015 Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, zmienionej uchwałą Nr 114/XXXII/2021 Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy z dnia 1 lipca 2021 r. Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy ogłasza głosowanie na przedstawicieli mieszkańców – członków Rady Seniorów Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy – kadencja 2022 - 2025. Głosowanie odbędzie się w terminie od 1 sierpnia - 16 sierpnia 2022 r. Do głosowania uprawnione są osoby które ukończyły 60 lat, zamieszkałe na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy. Procedura głosowania na kandydatów odbywa się poprzez oddanie głosu na Karcie Wyborczej Część B, przy czym oddaje się głos tylko na jednego kandydata poprzez postawienie znaku X w kratce obok nazwiska i imienia kandydata. Druk Karty Wyborczej Część B, dostępny będzie wyłącznie w stanowisku 47, Wydziału Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, przy ul. S. Żeromskiego 29 (parter). Wydanie druku Karty Wyborczej Część B osobie uprawnionej do głosowania, o której mowa w ustępie 2, nastąpi po osobistym złożeniu pisemnego oświadczenia na druku Karty Wyborczej Część A. Każdej uprawnionej osobie wydany zostanie jeden egzemplarz Karty Wyborczej Część B. Nie jest dopuszczalne udzielenie pełnomocnictwa do pobrania druku Karty Wyborczej Część B. Druk Karty Wyborczej Część A będzie do pobrania w okienku nr 49 Wydziału Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, lub na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy https://bielany.um.warszawa.pl/ w zakładce Rada Seniorów Dzielnicy Bielany. Lista kandydatów na członków Rady Seniorów Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy kadencji 2022 – 2025 wraz z krótkimi informacjami o nich stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Kartę wyborczą Część B: Składa się w urnie wystawionej w Urzędzie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy - Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Bielany przy ul. S. Żeromskiego 29 (parter), w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek 8.00-18.00, wtorek-piątek 8.00-16.00) w terminie określonym w ust. 1, lub przesyła drogą korespondencyjną (pocztą) – na adres: Urząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy ul. S. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa z dopiskiem „Rada Seniorów Dzielnicy Bielany – głosowanie”. Zaznaczenie kilku kandydatów na karcie wyborczej, niewypełnienie karty, nieczytelne wypełnienie karty wyborczej lub złożenie kilku kart wyborczych przez jedna osobę wyklucza jej głos w procedurze głosowania. Karta, która wpłynie po terminie nie będzie uwzględniona w trakcie zliczania głosów. W przypadku karty przesłanej pocztą liczy się data stempla wpływu karty do Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy. Po upływie terminu głosowania karty zostaną sprawdzone pod względem formalnym i zliczone przez upoważnionych pracowników Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy. Po weryfikacji kart sporządza się listę kandydatów według uzyskanej liczby głosów. Dziewięciu kandydatów z największą liczbą uzyskanych głosów, zostaje przedstawicielami mieszkańców Dzielnicy Bielany w Radzie Seniorów Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy – kadencji 2022-2025. W przypadku równej liczby głosów, decyduje liczba głosów zebranych na etapie procedury zgłaszania kandydatów. Pozostali kandydaci znajdują się na liście rezerwowej. W przypadku konieczności powołania nowego przedstawiciela mieszkańców - w sytuacjach innych niż upływ kadencji członka Rady – powołuje się kolejnego kandydata odpowiednio stosując ust. 11. Listy, o których mowa w ust. 11 i 12 zostaną umieszczone na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy oraz w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń. W przypadku pytań prosimy o kontakt z Wydziałem Spraw Społecznych i Zdrowia pod nr. tel. (+48) 22 32 54 409, 22 32 54 389 lub poprzez e–mail: bielany.wsz@um.warszawa.pl

 • LIP
  21

  Ostateczna lista kandydatów na przedstawicieli mieszkańców – członków Rady Seniorów Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy – kadencja 2022-2025

  Ogłoszenie Zgodnie z § 7 ust. 10 Statutu Rady Seniorów Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 20/V/2015 Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, zmienionej uchwałą Nr 114/XXXII/2021 Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy z dnia 1 lipca 2021 r. oraz na podstawie protokołu Komisji Skrutacyjnej w głosowaniu selekcyjnym do Rady Seniorów Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy – kadencja 2022 – 2025 z dnia 15 lipca 2022 r, informuję : W dniu 15 lipca 2022 r. Komisja skrutacyjna w składzie: Jadwiga Baczyńska – mieszkanka Dzielnicy Bielany; Maria Fronczak – mieszkanka Dzielnicy Bielany; Anna Skura – mieszkanka Dzielnicy Bielany; Marta Ziętek-Rdzanek – Naczelnik wydziału, Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla dzielnicy Bielany; Patryk Utowka – p.o. Kierownika referatu, Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Bielany; Ewa Pstrągowska – pracownik wydziału, Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Bielany; Małgorzata Dziewiecka – Naczelnik wydziału, Wydział Prawny dla Dzielnicy Bielany; Julia Kurlanc – pracownik wydziału, Wydział Prawny dla Dzielnicy Bielany na podstawie wyjętych z urny kart do głosowania selekcyjnego i przeliczeniu oddanych głosów ustaliła ostateczną listę osób uprawnionych do startu w wyborach na przedstawicieli mieszkańców – członków Rady Seniorów Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy – kadencja 2022 – 2025: Lista kandydatów na przedstawicieli mieszkańców członków Rady Seniorów Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy – kadencja 2022 – 2025: Damieszko Mirosława; Lewińska Grażyna; Mańkowska Ewa; Morawski Zygmunt; Nawara Romana; Rybicka Alina; Syta Agnieszka; Wojciechowska Maria; Wójcikiewicz Jolanta; Żebrowska Bożena; Informacje o kandydatach: Damieszko Mirosława Pani Mirosława z wykształcenia jest chemikiem. W tej branży pracowała 35 lat. Ukończyła kurs pedagogiczny i wyjeżdżała na obozy młodzieżowe i z Fundacją dla dzieci z cukrzycą. Na Bielanach mieszka od 50 lat. Od 13 lat należy do TKKF Chomiczówka gdzie często pomaga przy organizacji różnych imprez dla seniorów jak: senioriady; mikołajki gwiazdkowe na sportowo; ogniska witaj lato; wycieczki; spotkania w klubie. Otrzymała tytuł Wolontariusza roku 2015. Pomagała w Fundacji „Żyj z pasją” przy Bielańskiej Akademii Seniora gdzie również otrzymałam tytuł Wolontariusza 2018 roku. Pomagała w akcji pomocy dla Ukrainy. Jest osobą otwartą na rożne formy pomocy dla seniorów. Lewińska Grażyna Pani Grażyna urodziła się w czasie Powstania Warszawskiego na Bielanach przy ul. Daniłowskiego, gdzie mieszka do tej pory. Pani Grażyna jest trzecim pokoleniem bielańskim i ma satysfakcję, że może przyczynić się do poprawy życia seniorów na Bielanach. od 1997 r. członek jednostki samorządowej ‘Stare Bielany”; 1998-2022 członek Komisji Rodzinnej Gminy Bielany; jest inicjatorką gimnastyki na Bielanach, (później Starszy Sprawniejszy TKKF); 2013 – otrzymała tytuł Bielańskiego Wolontariusza Roku; w I kadencji Rady Seniorów Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy była sekretarzem, w II kończącej się kadencji jest vice-przewodniczącą i ma umiejętność prac y w zespole; jest wolontariuszem w Polskim Komitecie Pomocy Społecznej dla najbardziej potrzebujących; przyczyniła się do uruchomienia windy przy Kościele św. Zygmunta, obrony utrzymania ogródka jednorodzinnego przy ul. Cegłowskiej. Mańkowska Ewa Pani Ewa od 15 lat pracuje społecznie na Uniwersytecie Trzeciego Wieku im. H. Szwarc. Pełni funkcję skarbnika. Jest przedstawicielką UTW na Obywatelskim Parlamencie Seniorów. W obecnej kadencji jest członkiem w Warszawskie Radzie Seniorów. W PTTK pracuje w Komisji Rewizyjnej. Morawski Zygmunt Pan Zygmunt ma 71 lat. Od 1972 jest mieszkańcem Bielan, a od 41 lat Osiedla Wawrzyszew. Od wielu lat działa na rzecz swojego osiedla w tym dla seniorów. Jako przewodniczący samorządu Mieszkańców Osiedla Wawrzyszew występował do Urzędu Dzielnicy Bielany o paczki na święta dla seniorów (paczki dowoził własnym samochodem). Organizował uroczyste spotkania seniorów Osiedla Wawrzyszew z udziałem przedstawicieli Dzielnicy Bielany, Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Rady Osiedla Wawrzyszew i Administracji Osiedla Wawrzyszew. W ramach bezpieczeństwa organizował spotkania ze Strażą Miejską i Policją. Spotykając się, na co dzień z Seniorami i rozmawiając z nimi widzi ogrom potrzeb i problemów tej grupy mieszkańców Naszej Dzielnicy. Kolejny rok jest opiekunem grupy korzystającej z zajęć na basenie w Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Conrada 6 w ramach programu „Senior Starszy Sprawniejszy”. Za swoją działalność został uhonorowany w roku 2014, 2016 i 202 statuetką i tytułem Wolontariusza Roku. Aktualnie jest zastępcą Przewodniczącego Rady Seniorów Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy Nawara Romana Pani Romana od ponad 20 lat pracuje społecznie, wcześniej prowadziła Stowarzyszenie Amazonek „Żonkil”, a obecnie prowadzi Warszawskie Stowarzyszenie Amazonek z siedzibą na Bielanach. Zajmuje się edukacją w zakresie profilaktyki chorób nowotworowych oraz rehabilitacją psycho-fizyczną kobiet po operacji raka piersi. Od 5 lat działa przy Stowarzyszeniu Klubu Seniora „Senior Aktywny”, w którym również kieruje. Rybicka Alina Pani Alina pracuje w Samorządzie Osiedla Paski oraz Polskim Komitecie Pomocy Społecznej. Jest członkiem Rady Seniorów w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy. Służy mieszkańcom w Radzie Osiedla Piaski od 2010 r. i nadal pełnię ten szczytny cel do 2025 r. Pomoga osobom starszym, samotnym potrzebujących wsparcia w ich życiowych potrzebach. Syta Agnieszka Pani Agnieszka od 15 lat jest członkiem Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Haliny Szwarc. Przez dwie kadencje była przewodniczącą Komisji Rewizyjnej na ww. uniwersytecie. Posiada wyższe wykształcenie z zakresu psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jest uczestnikiem Ośrodka Wsparcia dla Seniorów nr 1 przy al. Zjednoczenia13. Pomaganie wyniosła z domu rodzinnego. Zawsze stara się wspierać innych w potrzebie. Koleżanki i koledzy mogą liczyć na jej pomoc. Jest osobą stanowczą, ale niekonfliktową, wytrwałą w dążeniu do celu. Wojciechowska Maria Barbara Pani Maria od 15 lat jest prezesem Zarządu PTTK przy Arcelor-Mittal Huta Warszawa, od 20 lat tj. od chwili przejścia na emeryturę organizuje wyjazdy wypoczynkowe, wycieczkowe i rehabilitacyjne dla seniorów w szczególności mieszkańców Dzielnicy Bielany. Jest także członkiem od 17 lat Stowarzyszenia Przyjaciół Huty Warszawa-Warszawscy Hutnicy. Przez okres ostatnich 2-ch lat była członkiem Rady Nadzorczej SM DOMHUT, w jednej kadencji pełniła tam funkcję z-cy Przewodniczącego Rady. Od 25 lat jestem członkiem Rady Osiedla Wrzeciono, Przewodnicząca Samorządu Budynku. Od wielu lat działa aktywnie na rzecz mieszkańców naszej Dzielnicy, a przede wszystkim dla seniorów by pomagać im w pracy na rzecz środowiska i osób starszych. Wójcikiewicz Jolanta Pani Jolanta ma doświadczenie z zakresu polityki społecznej. Przez 8 lat najpierw, jako radna, potem pełniąc funkcję członka Zarządu Gminy Bielany (1998-2002) przeprowadziła wiele inicjatyw na rzecz wsparcia osób niepełnosprawnych, rodzin, dzieci i seniorów. Od 2005 r. jestem związana z klubem Seniora „Barka” prowadzonym przy Stowarzyszeniu VIS MAJOR. Ostatnie 4 lata była członkiem Rady Seniorów dzielnicy Bielany m.st. Warszawy. Żebrowska Bożena Pani Bożena jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego – mgr profilaktyki społecznej i resocjalizacji. Czynnie uczestniczy w Klubie OWDS ul. Wrzeciono 5a. Jest prezesem Bielańskiego Stowarzyszenia Rodzin Osób Niepełnosprawnych, od 1998 działam na rzecz rodziców niepełnosprawnych dzieci.(Rodzice w wieku senioralnym). Od 1986 Ławnik Sądowy oraz w Radzie ławniczej, jako członek Rady ławniczej. W latach 1984-2010 była w zarządzie Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych przy Polemix-Ceko- odpowiadałam za sprawy związane z opieką nad emerytami. Uwaga! Termin wyborów do Rady Seniorów Dzielnicy Bielany – kadencja 2022 – 2025, zostanie ustalony uchwałą Zarządu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy i podany do publicznej wiadomości w najbliższym czasie. Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy /-/ Grzegorz Pietruczuk

 • LIP
  08

  Spotkanie wyborcze Rady Seniorów Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, kadencja 2022 – 2025

  Szanowni Państwo, zgodnie z §7 ust. 7 Statutu Rady Seniorów Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 20/V/2015 Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, zmienionej uchwałą Nr 114/XXXII/2021 Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy z dnia 1 lipca 2021 r, uprzejmie zapraszam na spotkanie wyborcze podczas którego zostaną zaprezentowani kandydaci na członka Rady Seniorów Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy – kadencja 2022 – 2025 oraz zostanie ustalona ostateczna lista wyborcza kandydatów na przedstawiciel mieszkańców – członków Rady Seniorów Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, kadencja 2022 – 2025. Spotkanie wyborcze odbędzie się w dniu 14 lipca 2022r. (czwartek) o godz. 12:00, w sali widowiskowej, w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy (wejście od ul. A. Jarzębskiego). Zgodnie z §9 Statutu „spotkanie wyborcze kończy się głosowaniem selekcyjnym. Każda osoba obecna i uprawniona do głosowania – łącznie z kandydatami – głosuje na trzy osoby”. Uprzejmie przypominam, iż zgodnie z §5 ust. 3: „Przedstawiciele mieszkańców Dzielnicy wybierani są przez osoby w wieku powyżej 60 lat, mieszkające na terenie Dzielnicy Bielany” W związku z powyższym karty do głosowania będą wydawane wyłącznie osobom, które okażą dokument potwierdzający spełnienie warunków, o których mowa w §5 ust. 3 Statutu Rady Seniorów Dzielnicy Bielany. w.z. Burmistrza Włodzimierz Piątkowski Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

 • LIP
  07

  Dzielnicowa Komisja Dialogu Społecznego Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

  Na podstawie § 6 oraz § 7 ust. 3 Regulaminu Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy zapraszamy na zebranie Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w dniu 18 lipca 2022 r. (poniedziałek) o godz. 17:00. Spotkanie odbędzie się w sali konferencyjnej na V piętrze w Urzędzie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy przy ul. S. Żeromskiego 29. Porządek Obrad Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Komisji Dialogu Społecznego w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy. Otwarcie Zebrania. Wybór Prezydium Zebrania w składzie: przewodniczący, zastępca oraz protokolant. Zatwierdzenie porządku obrad. Zatwierdzenie regulaminu obrad. Zatwierdzenie regulaminu wyborów. Sprawozdanie Przewodniczącego DKDS-u. Sprawozdanie Prezydium DKDS-u. Dyskusja. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu DKDS-owi. Wystąpienie Przewodniczącego Zebrania w sprawie wyboru i głosowania na Przewodniczącego DKDS-u. Przyjęcie listy kandydatów na Przewodniczącego DKDS-u. Wystąpienia kandydatów na Przewodniczącego DKDS-u. Wybór Przewodniczącego DKDS-u. Wystąpienie nowego Przewodniczącego DKDS-u. Wystąpienie Przewodniczącego Zebrania w sprawie wyboru Członków Prezydium DKDS-u. Przyjęcie listy kandydatów do Prezydium DKDS-u. Wybór DKDS-u. Podjęcie uchwał. Zakończenie obrad.

 • LIP
  05

  Dofinansowanie dla osób kwaterujących obywateli Ukrainy bez nr PESEL

  Szanowni Państwo, informujemy, że w okresie od 1 do 14 lipca podmioty, które zapewniały zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL, mogą składać wnioski o świadczenie pieniężne, obejmujące okres przed 30 kwietnia 2022 r. Wnioski składa się na formularzu według wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, obowiązującego przed dniem 30 kwietnia 2022 r. https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/608 Wnioski złożone po terminie, nie będą brane pod uwagę.

 • KWI
  22

  Wycieczki integracyjno – aktywizujące dla seniorów

  Rada i Zarząd Dzielnicy Bielany zapraszają seniorów – mieszkańców Dzielnicy Bielany do wzięcia udziału w organizowanych wycieczkach dla seniorów w okresie maj – lipiec 2022 r. w ramach realizacji zadania publicznego pn. „Kompleksowa organizacja i realizacja wyjazdów integracyjno-aktywizujących dla seniorów – mieszkańców Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy”.

 • KWI
  20

  Miejsce Przyjazne Bielańskim Seniorom

  Już po raz siódmy zapraszamy do udziału w plebiscycie.

 • KWI
  08

  „Zaloguj i pomagaj – Warszawa dla seniora"

  Podaruj trochę swojego czasu warszawskim seniorom.

Wyświetlanie 1 - 10 z 24 rezultatów.