null

Dzielnicowa Komisja Dialogu Społecznego

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Bielańska Dzielnicowa Komisja Dialogu Społecznego jest dobrowolnym i samorządnym zrzeszeniem organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność na Bielanach. DKDS ma charakter inicjatywno-doradczy. Obecnie zrzesza 25 organizacji pozarządowych i ich przedstawicieli.

Do zadań Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego należy w szczególności:

 • opiniowanie i współtworzenie dokumentów i projektów aktów prawnych wydawanych przez organ dzielnicy,
 • opiniowanie projektów aktów prawnych związanych z obszarami określonymi w programie współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • delegowanie przedstawicieli do udziału w zespołach rozpatrujących oferty o przyznanie dotacji,
 • współpraca z dzielnicą Bielany w celu polepszenia i podwyższenia efektywności działań kierowanych do mieszkańców dzielnicy,
 • określanie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspokajania,
 • występowanie do władz miasta z odpowiednimi wnioskami w zakresie swojej działalności,
 • aktywna współpraca z Forum i Komisjami Dialogu Społecznego m.st. Warszawy oraz innymi podmiotami.

 


Prezydium:

Karol Radke – Przewodniczący Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego
Uczniowski Klub Sportowy „Młodzik”
karadke@vp.pl

Maria Małecka-Rzodkiewicz – Wiceprzewodnicząca
Fundacja  Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”

Robert Banasiuk – Sekretarz
Klub Honorowych Dawców Krwi przy Hucie ArcelorMittal w Warszawie

Ewa Turek – Członek Prezydium
Stowarzyszenie Przyjazna Ruda

Marcin Głuszak – Członek Prezydium
Mazowieckie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej

Kontakt z Urzędem Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy:

 • Patryk Utowka
  Kierownik Referatu Spraw Społecznych w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Bielany
  ul. S. Żeromskiego 29, pok. 167, 01-882 Warszawa
  e-mail: putowka@um.warszawa.pl
  tel. +48 22 325 44 09

Skład Komisji:

Załączniki: