null

Głosowanie na przedstawicieli mieszkańców – członków Rady Seniorów Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy kadencji 2022 – 2025

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zgodnie z § 8 Statutu Rady Seniorów Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 20/V/2015 Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy z dnia  11 lutego 2015 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, zmienionej uchwałą Nr 114/XXXII/2021 Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy z dnia 1 lipca 2021 r. Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy ogłasza głosowanie  na przedstawicieli mieszkańców – członków Rady Seniorów Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy – kadencja 2022 - 2025.

 1. Głosowanie odbędzie się  w terminie od 1 sierpnia - 16 sierpnia 2022 r.
 2. Do głosowania uprawnione są osoby które ukończyły 60 lat, zamieszkałe na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
 3. Procedura głosowania na kandydatów odbywa się poprzez oddanie głosu na Karcie Wyborczej Część B, przy czym oddaje się głos tylko na jednego kandydata poprzez postawienie znaku X w kratce obok nazwiska i imienia kandydata.
 4. Druk Karty Wyborczej Część B, dostępny będzie wyłącznie w stanowisku 47, Wydziału Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, przy ul. S. Żeromskiego 29 (parter). Wydanie druku Karty Wyborczej Część B osobie uprawnionej do głosowania, o której mowa w ustępie 2, nastąpi po osobistym złożeniu pisemnego oświadczenia na druku Karty Wyborczej Część A. Każdej uprawnionej osobie wydany zostanie jeden egzemplarz Karty Wyborczej Część B. Nie jest dopuszczalne udzielenie pełnomocnictwa do pobrania druku Karty Wyborczej Część B.
 5. Druk Karty Wyborczej Część A będzie do pobrania w okienku nr 49 Wydziału Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, lub na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy https://bielany.um.warszawa.pl/  w zakładce Rada Seniorów Dzielnicy Bielany.
 6. Lista kandydatów na członków Rady Seniorów Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy kadencji 2022 – 2025 wraz z krótkimi informacjami o nich stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 7. Kartę wyborczą Część B:
 1. Składa się w urnie wystawionej w Urzędzie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy - Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Bielany przy ul. S. Żeromskiego 29 (parter), w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek 8.00-18.00, wtorek-piątek 8.00-16.00) w terminie określonym w ust. 1,
 2. lub przesyła drogą korespondencyjną (pocztą) – na adres: Urząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy ul. S. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa z dopiskiem „Rada Seniorów Dzielnicy Bielany – głosowanie”.
 1. Zaznaczenie kilku kandydatów na karcie wyborczej, niewypełnienie karty, nieczytelne wypełnienie karty wyborczej lub złożenie kilku kart wyborczych przez jedna osobę  wyklucza jej głos w procedurze głosowania.
 2. Karta, która wpłynie po terminie nie będzie uwzględniona w trakcie zliczania głosów.  W przypadku karty przesłanej pocztą liczy się data stempla wpływu karty do Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
 3. Po upływie terminu głosowania karty zostaną sprawdzone pod względem formalnym i zliczone przez upoważnionych pracowników Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
 4. Po weryfikacji kart sporządza się listę kandydatów według uzyskanej liczby głosów. Dziewięciu kandydatów z największą liczbą uzyskanych głosów, zostaje przedstawicielami mieszkańców Dzielnicy Bielany w Radzie Seniorów Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy – kadencji 2022-2025. W przypadku równej liczby głosów, decyduje liczba głosów zebranych na etapie procedury zgłaszania kandydatów.
 5. Pozostali kandydaci znajdują się na liście rezerwowej. W przypadku konieczności powołania nowego przedstawiciela mieszkańców - w sytuacjach innych niż upływ kadencji członka Rady – powołuje się kolejnego kandydata odpowiednio stosując ust. 11.
 6. Listy, o których mowa w ust. 11 i 12 zostaną umieszczone na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy oraz w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Wydziałem Spraw Społecznych i Zdrowia pod nr. tel. (+48) 22 32 54 409, 22 32 54 389 lub poprzez e–mail: bielany.wsz@um.warszawa.pl

Załączniki: