null

Jaki plan miejscowy dla Chomiczówki część II – rejon ulicy Conrada?

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Pierwszy proces konsultacyjny planu osiedla Chomiczówka – część II – rejon ul. Conrada odbył się na etapie formalnego zbierania wniosków od 29 stycznia do 8 marca 2021 roku.

Informację o tych konsultacjach przeczytasz na stronie: https://konsultacje.um.warszawa.pl/chomiczowkaII Tam też znajdziesz nagranie transmisji ze spotkania z mieszkańcami.

Projektanci przygotowali dwie koncepcje wariantowe projektu planu, z czego pierwszy występuje w dwóch wersjach graficznych (Ia i Ib). Różnią się one rozwiązaniami na poszczególnych fragmentach obszaru. Zakładamy, że docelowy projekt może czerpać z najlepszych rozwiązań obu wariantów, czyli takich, które zostaną uznane za najbardziej korzystne dla mieszkańców lub użytkowników tego terenu.

W obu wariantach projektu planu funkcja mieszkaniowa wielorodzinna zachowana jest jako podstawowa. Chroniony jest układ urbanistyczny osiedla. Zieleń na terenach ogólnodostępnych zostaje zachowana, jest też chroniona wewnątrz zespołów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Ochroną objęty jest również Potok Bielański. Oba warianty przewidują rozwój usług skierowanych do mieszkańców osiedla oraz możliwość budowy garaży wielopoziomowych w miejscach istniejących parkingów.

Teraz chcemy dowiedzieć się, co myślą o tych koncepcjach projektu planu osoby, które mieszkają lub korzystają z tego terenu. Dlatego pytamy o opinie na temat zaproponowanych rozwiązań.

Więcej informacji o konsultacjach znajdziecie na stronie: konsultacje.um.warszawa.pl


Plan miejscowy (czyli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ‒ MPZP) to dokument, który określi, jak będzie można przestrzennie urządzić daną okolicę, dany obszar.

Plan jest lokalnym aktem prawa. Tak jak ustawy uchwalane przez Sejm regulują, co można robić (a czego nie można) na poziomie całego kraju, tak w Warszawie plany miejscowe, uchwalane przez Radę Warszawy, ustalają sposób zagospodarowania obszarów na terenie miasta.

Plany miejscowe sporządzają architekci i urbaniści przy wsparciu wielu ekspertów: socjologów, ekonomistów, inżynierów. Plany miejscowe nie są martwymi dokumentami. Ilekroć inwestor występuje o pozwolenie na budowę na obszarze, gdzie obowiązuje plan miejscowy, musi przedstawić projekt architektoniczny zgodny z ustaleniami planu. Plany stanowią zatem gwarancję utrzymania ładu przestrzennego w przyszłości.

Układ graficznie zaprezentowanej ulicy Conrada na żółtym tle. W lewym górnym rogu syrenka - zakochaj się w Warszawie na Bielanach.png