Deklaracja dostępności Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Urząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy(link otwiera się w nowej karcie).

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Niektóre zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne w całości;
W niektórych materiałach multimedialnych brakuje napisów dla niesłyszących, transkrypcji oraz opisów tekstowych;
Przy znacznym powiększaniu widoku część elementów przestaje być widoczna oraz pojawia się problem z obcinaniem treści;
Przy włączonym w systemie operacyjnym trybie wysokiego kontrastu sporadycznie pojawiają się problemy z widocznością poszczególnych elementów serwisu;
Sporadycznie pojawiają się błędy w opisach i treściach przycisków oraz linków.

Wyłączenia

Mapy;
Dokumenty archiwalne opublikowane przed 23 września 2018 roku;
Treści zewnętrzne.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiszowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:

 • Paweł Hołubiec.
 • E-mail: pholubiec@um.warszawa.pl
 • Telefon: 22 443 47 59

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Urząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • E-mail: bielany.sekretariat@um.warszawa.pl
 • Telefon: 22 443 47 00
 • Adres: S. Żeromskiego 29
  01-822 Warszawa

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.(link otwiera się w nowej karcie)

Dostępność architektoniczna

Siedziba główna Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, ul. S. Żeromskiego 29

Dojście/dojazd:
Przystanki komunikacji zbiorowej w pobliżu obiektu: Bielany Ratusz;
Miejsca parkingowe dla Osób z Niepełnosprawnością;
Wejście dostępne: wejście główne do Urzędu od strony ul. S. Żeromskiego;
Obsługa mieszkańca odbywa się na: parter;

Dostosowanie budynku:
Winda;
Obsługa z wykorzystaniem tłumacza Polskiego Języka Migowego online;
Toaleta dla osób z niepełnosprawnością: parter, za windami po lewej stronie;

Miejsce uzyskania informacji dodatkowych:
parter na prawo od wejścia głównego;
Telefon do osoby, która może udzielić wsparcia na miejscu: 224434700;

Bielański Integrator Przedsiębiorczych, al. Zjednoczenia 25

Dojście/dojazd:
Przystanki komunikacji zbiorowej w pobliżu obiektu: Metro Stare Bielany, przystanki autobusowe Metro Stare Bielany 01-05;
Miejsca parkingowe dla Osób z Niepełnosprawnością;

Wejście dostępne: wejścia do budynku od al. Zjednoczenia;
Obsługa mieszkańca odbywa się na: parter, 1. piętro;

Dostosowanie budynku:
Winda;
Toaleta dla osób z niepełnosprawnością: parter po prawej stronie od wejścia I piętro po lewej stronie od wejścia;

Miejsce uzyskania informacji dodatkowych:
parter po lewej stronie od wejścia A;
Telefon do osoby, która może udzielić wsparcia na miejscu: 224434702;

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Strona jest sukcesywnie udoskonalana pod kątem dostępności.

Inne informacje i oświadczenia

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z „Miejskim Centrum Kontaktu 19115”.
Miejskie Centrum Kontaktu 19115 czynne jest 24/7:
tel.: 19115,
e-mail: kontakt@um.warszawa.pl,
Portal: https://warszawa19115.pl/
Bezpłatna aplikacja 19115
Czat: https://warszawa19115.pl/czat
Na stronie 19115 jest możliwość połączenia się z tłumaczem języka migowego.

Informacje o usłudze tłumacza migowego online oraz usłudze tłumacza migowego można znaleźć również na stronie https://wsparcie.um.warszawa.pl/-/dostepnosc-urzedu-1

Dostęp alternatywny można uzyskać kontaktując się z „Miejskim Centrum Kontaktu 19115”.
Możliwe jest odczytanie treści niedostępnej (krótsze teksty - max do 1 strony A4).
Można również zarejestrować w 19115 wniosku o zapewnienie dostępności cyfrowej. Zarejestrowany wniosek jest przekazywany do właściciela treści.