null

Seniorze, zagłosuj!

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Wybory do Rady Seniorów 2023-2028. Uśmiechnięci seniorzy spoglądają na telefon.

Głosowanie na przedstawicieli mieszkańców w Radzie Seniorów Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy – kadencja 2023 - 2028

Zgodnie z § 7 Statutu Rady Seniorów Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy stanowiącego załącznik do uchwały Nr 244/LVI/2023 Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie nadania Statutu Radzie Seniorów Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy zmienionej uchwałą Nr 252/LVII/2023 Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy z dnia 19 września 2023 r., Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy ogłasza głosowanie na przedstawicieli mieszkańców w Radzie Seniorów Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy – kadencja 2023 - 2028.

 1. Głosowanie odbędzie się w terminie od 22 listopada - 30 listopada 2023 r.
   
 2. Do głosowania uprawnione są osoby które ukończyły 60 lat, zamieszkałe na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
   
 3. Procedura głosowania na kandydatów odbywa się poprzez oddanie głosu na Karcie Wyborczej Część B, przy czym oddaje się głos tylko na jednego kandydata poprzez postawienie znaku X w kratce obok nazwiska i imienia kandydata.
   
 4. Druk Karty Wyborczej Część B, dostępny będzie wyłącznie w stanowisku 40, Wydziału Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, przy ul. S. Żeromskiego 29 (parter). Wydanie druku Karty Wyborczej Część B osobie uprawnionej do głosowania, o której mowa w ustępie 2, nastąpi po osobistym złożeniu pisemnego oświadczenia na druku Karty Wyborczej Część A. Każdej uprawnionej osobie wydany zostanie jeden egzemplarz Karty Wyborczej Część B. Nie jest dopuszczalne udzielenie pełnomocnictwa do pobrania druku Karty Wyborczej Część B.
   
 5. Druk Karty Wyborczej Część A będzie do pobrania w okienku nr 40 Wydziału Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy lub na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy bielany.um.warszawa.pl w zakładce Rada Seniorów Dzielnicy Bielany.
   
 6. Lista kandydatów na członków Rady Seniorów Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy - kadencja 2023 – 2028 wraz z krótkimi informacjami o nich stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
   
 7. Kartę wyborczą Część B:

  1) Składa się w urnie wystawionej w Urzędzie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy – Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Bielany przy ul. S. Żeromskiego 29 (parter), w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek 8.00-18.00, wtorek-piątek 8.00-16.00) w terminie określonym w ust. 1,
  2) lub przesyła drogą korespondencyjną (pocztą) – na adres: Urząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy ul. S. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa z dopiskiem „Rada Seniorów Dzielnicy Bielany – głosowanie 2023”.
 1. Zaznaczenie kilku kandydatów na karcie wyborczej, niewypełnienie karty (czyli niepostawienie znaku „x” w kratce przed nazwiskiem któregokolwiek kandydata), nieczytelne wypełnienie karty wyborczej lub złożenie kilku kart wyborczych przez jedną osobę wyklucza jej głos w procedurze głosowania.
   
 2. Karta, która wpłynie po terminie nie będzie uwzględniona w trakcie zliczania głosów. W przypadku karty przesłanej pocztą liczy się data stempla wpływu karty do Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
   
 3. Po upływie terminu głosowania karty zostaną sprawdzone pod względem formalnym i zliczone przez upoważnionych pracowników Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
   
 4. Po weryfikacji kart sporządza się listę kandydatów według uzyskanej liczby głosów. Ośmiu kandydatów z największą liczbą uzyskanych głosów zostaje przedstawicielami mieszkańców Dzielnicy Bielany w Radzie Seniorów Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy – kadencja 2023-2028. W przypadku równej liczby głosów, decyduje liczba głosów zebranych na etapie procedury zgłaszania kandydatów.
   
 5. Pozostali kandydaci znajdują się na liście rezerwowej. W przypadku konieczności powołania nowego przedstawiciela mieszkańców - w sytuacjach innych niż upływ kadencji w Radzie Seniorów – powołuje się kolejnego kandydata odpowiednio stosując ust. 11.
   
 6. Listy, o których mowa w ust. 11 i 12 zostaną umieszczone na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy oraz w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Wydziałem Spraw Społecznych i Zdrowia pod nr. tel. 22 32 54 401, 22 32 54 408, 22 32 54 409 lub poprzez e–mail: bielany.wsz@um.warszawa.pl.

Załączniki do ogłoszenia:

 1. Uchwała nr 5479/2023.
 2. Zał. nr 1 do UZ Ogłoszenie o głosowaniu.
 3. Zał. nr 2A Karta wyborcza Część A.
 4. Lista kandydatów do Rady Seniorów Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy - kadencja 2023 – 2028 wraz z krótkimi informacjami.
Plakat - Głosowanie na przedstawicieli mieszkańców w Radzie Seniorów Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy - kadencja 2023-2028