Zadłużenie, windykacja

W siedzibie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy Dział Windykacji jest komórką odpowiedzialną za współpracę z dłużnikami i realizuje zadania związane z:

  1. kontrolą terminowych wpłat należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, garaży i miejsc postojowych;
  2. prowadzi całokształt spraw związanych z dochodzeniem roszczeń z tytułu zaległości czynszowych lokali mieszkalnych i użytkowych, 
  3. zajmuje się codzienną obsługą interesantów – dyżury pracowników Zespołu Windykacji odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00-15:00 w pokoju 106 (I piętro). Każdy z pracowników Zespołu Windykacji ma przydzielony wykaz budynków,który pozwoli wskazać właściwą osobę zajmującą się zadłużeniem konkretnego lokalu.  

Dodatkowe informacje można uzyskać również telefonicznie: (22) 67-05-240 lub kierując pytania na adres: windykacja@zgn-bielany.waw.pl

WAŻNE:

Przed przekazaniem jakichkolwiek spersonalizowanych informacji (dotyczących np. wysokości: zadłużenia, salda czynszowego najemcy lokalu użytkowego), nastąpi weryfikacja danych osoby dzwoniącej-należy podać numer dowodu osobistego lub PESEL oraz Numer Ewidencyjny lokalu.

Telefonicznie nie będą udzielane informacje dotyczące:

– danych objętych Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.2002 nr 101 poz. 926),
–  szczegółowych informacji nt. zadłużenia czynszowego,
– etapów postępowania windykacyjnego,
– etapów egzekucji komorniczej,
–  ulg w spłacie zadłużenia.

Informacje, o których mowa powyżej wymagają dokładnej weryfikacji danych osobowych zadłużonych najemców i będą udzielane jedynie osobom upoważnionym do ich uzyskania. W celu ich pozyskania należy osobiście zgłosić się do Działu Windykacji z dokumentem potwierdzającym tożsamość. W sytuacji, gdy zachodzi konieczność reprezentowania dłużnika, powyższe informacje będą udzielane jedynie osobie posiadającej notarialne pełnomocnictwo do występowania w jego imieniu.

Informacja dla osób uczestniczących w programie restrukturyzacji zadłużenia.

Informujemy, że z dniem 30 czerwca 2023 r. odwołany został w Polsce stan „zagrożenia epidemicznego”.

Oznacza to, że jeżeli wystąpiły trudności w realizacji umowy, a trudności te były spowodowane pandemią COVID -19, wyłącznie do 31 sierpnia 2023 r. mają Państwo możliwość złożenia wniosku o kontynuację umowy restrukturyzacyjnej.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Dziale Windykacji lub pod numerem telefonu +48-22-670-52-40

Ważne informacje

Pracownicy Zespołu Windykacji, po zakończeniu 10. dnia każdego miesiąca kalendarzowego, dokonują analizy stanu kont najemców lokali mieszkalnych sprawdzając terminowość opłat wnoszonych za czynsz i świadczenia na ostatni dzień poprzedniego miesiąca.

W przypadku stwierdzonych nieprawidłowości w dokonywaniu płatności, do dłużników wysyłane są:

Wezwanie do zapłaty

W przypadku, gdy zwłoka w opłatach nie przekroczy trzech pełnych okresów rozliczeniowych, pracownik Zespołu Windykacji (Windykator) kieruje do dłużnika wezwanie do zapłaty określające nie dłuższy niż 14-dniowy termin spłaty należności.

Ostateczne wezwanie do zapłaty

W sytuacji, gdy zwłoka w opłatach przekroczy trzy pełne okresy rozliczeniowe, pracownik Zespołu Windykacji (Windykator) kieruje do dłużnika ostateczne wezwanie do zapłaty określające jednomiesięczny termin na uiszczenie należności wraz z informacją, że po bezskutecznym upływie terminu zapłaty umowa najmu zostanie wypowiedziana.

Przedsądowe wezwanie do zapłaty

W przypadku umownego/bezumownego korzystania przez dłużnika z lokalu, pracownik Zespołu Windykacji (Windykator) kieruje do dłużnika przedsądowe wezwanie do zapłaty określające nie dłuższy niż 14-dniowy termin do zapłaty należności, pod rygorem skierowania sprawy do Sądu.

We wszystkich rodzajach wezwań, należności stają się wymagalne w dniu następującym po upływie terminu płatności, o ile nie jest to niedziela lub inny ustawowo wolny dzień od pracy. Wówczas, terminem wymagalności będzie przypadający bezpośrednio po dniu wolnym dzień powszedni.

Ważne

Nieodbieranie korespondencji, kierowanej do najemcy lokalu mieszkalnego oraz brak możliwości nawiązania z nim osobistego lub telefonicznego kontaktu, może doprowadzić do kontroli lokalu.

W okresie trwania najmu strony umowy są zobowiązane informować się nawzajem na piśmie o każdej zmianie adresu swojego zamieszkania. W razie zaniedbania tego obowiązku korespondencję wysłaną na ostatni adres listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru i nieodebraną, uważa się za doręczoną (art. 6g Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266).

Czy można odpracować zadłużenie?

Uprzejmie informujemy, że dnia 6 października 2020 r. została przyjęta uchwała nr 2018/2020 Zarządu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy spłacie zadłużenia za korzystanie z lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy na terenie Dzielnicy Bielany.

Wymienione wyżej przepisy wprowadzają możliwość odpracowania zadłużenia poprzez wykonywanie usług i prac na rzecz Dzielnicy Bielany.

Do programu odpracowania zadłużenia może przystąpić użytkownik lokalu mieszkaniowego który łącznie spełnia następujące warunki:

  1. zajmuje lokal mieszkalny wchodzący w skład zasobu mieszkaniowego m.st. Warszawy;
  2. posiada zadłużenie z tytułu zajmowania użytkowanego lokalu lub wcześniej zajmowanego lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy;
  3. znajduje się w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej potwierdzonej, wydana na wniosek zainteresowanego, pisemną opinią właściwego ośrodka pomocy społecznej;
  4. wystąpi do dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy o zamianę zaległego świadczenia pieniężnego na świadczenie niepieniężne

Spłata zadłużenia w formie świadczenia niepieniężnego może polegać na świadczeniu usług lub prac na rzecz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy i jej jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez Urząd Dzielnicy Bielany. Szczegółowy zakres usług wraz ze stawkami godzinowymi został określony w załączniku nr 1 do uchwały nr 2018/2020 m.st. Warszawy z dnia 6 października 2020 r. i obejmuje prace porządkowe, remontowo-budowlane oraz sprzątanie terenów zewnętrznych.

Użytkownik lokalu może wskazać inne osoby, które będą wykonywać w jego imieniu usługi lub prace na rzecz Dzielnicy Bielany stanowiące świadczenia niepieniężne.

Wniosek o spłatę zadłużenia w formie świadczenia niepieniężnego należy złożyć w siedzibie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy ul. Grębałowska 23/25, 01-808 Warszawa. Wzór wniosku dostępny jest do pobrania poniżej oraz w siedzibie ZGN Bielany.

Jednocześnie informujemy, że aktualne pozostają wszystkie dotychczasowe formy pomocy, z których mogą korzystać osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej.

Akty prawne

Zarządzenie Prezydent m.st. Warszawy

Uchwała Zarządu Dzielnicy Bielany

Dział prowadzi całokształt spraw związanych z dochodzeniem roszczeń z tytułu zaległości czynszowych lokali mieszkalnych i użytkowych. Współpracuje z kancelarią prawną.

Kierownik Działu Windykacji:

Danuta Jaszczuk

telefon: (22) 67 05 240
e-mail: danuta.jaszczuk@zgn-bielany.waw.pl
e-mail: windykacja@zgn-bielany.waw.pl

Dyżury pracowników Działu Windykacji odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00-15:00 w pokoju 106 (I piętro).