Wspólnoty Mieszkaniowe

Sposób ustanawiania odrębnej własności samodzielnych lokali mieszkalnych, lokali o innym przeznaczeniu, prawa i obowiązki właścicieli tych lokali oraz zarząd nieruchomością wspólną określa ustawa o własności lokali z dnia 21 maja 2021 r (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048 z późn. zm.)

Art. 6 ww. ustawy określa również pojęcie Wspólnoty Mieszkaniowej rozumianej jako ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, a tym samym ją tworzą. Wspólnota Mieszkaniowa może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana (tzw. ułomna osoba prawna).

Wspólnoty się nie zakłada. Powstaje z mocy prawa w budynku, w którym został sprzedany choćby jeden lokal. Wspólnota Mieszkaniowa jest jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej.

Zobacz:

  1. Informacje o rodzajach Wspólnot Mieszkaniowych 

Dział Nadzoru Właścicielskiego, w siedzibie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami Dzielnicy Bielany odpowiada za:

  1. współpracę z Zarządcami Wspólnot Mieszkaniowych;
  2. kontrolę Zarządów Wspólnot Mieszkaniowych w zakresie realizacji uchwał podejmowanych przez Wspólnoty;
  3. nadzór nad prawidłowością naliczania zaliczek: eksploatacyjnej i remontowej, jak również sposobu ich wydatkowania oraz rozliczania zaliczek wpłacanych na opłaty niezależne, tj. wywóz nieczystości stałych (ciekłych w budynkach nie posiadających kanalizacji), za dostarczoną wodę i jej podgrzanie, odprowadzenie ścieków;
  4. uczestnictwo pracowników Zespołu Nadzoru Właścicielskiego, posiadających pełnomocnictwo do reprezentowania udziałów m. st. Warszawy we Wspólnotach Mieszkaniowych w zebraniach ogółu właścicieli i podejmowanie decyzji w ramach posiadanego pełnomocnictwa,
  5. nadzór nad terminowym regulowaniem zobowiązań wobec Wspólnot Mieszkaniowych,
  6. analiza wzajemnych należności i zobowiązań ze Wspólnotami, w razie konieczności podejmowanie prawem przewidzianych działań zmierzających do odzyskania należności od Wspólnot;
  7. sporządzanie porozumień określających zasady rozliczania wodomierzy dla najemców lokali mieszkalnych i użytkowych, w przypadku oblicznikowania budynku w 100% na koszt Wspólnoty Mieszkaniowej.

Dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany otrzymał od Burmistrza Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy Pełnomocnictwo do wykonywania funkcji współwłaściciela nieruchomości wspólnych, położonych na obszarze Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, w których wyodrębniono własność poszczególnych lokali, w tym reprezentowanie m. st. Warszawy, wykonywanie prawa głosu na zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych tych nieruchomości oraz innych czynności wynikających z ustawy o własności lokali z dnia 21 maja 2021 r (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048 z późn. zm.) oraz ustawy z dn. 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny  (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)

Ponadto Pełnomocnictwa do wykonywania funkcji współwłaścicieli nieruchomości wspólnych, położonych na obszarze Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy oraz prawo głosu na zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych posiadają również pracownicy Działu Nadzoru Właścicielskiego.

Ważne:

Dodatkowe informacje można uzyskać również telefonicznie: (22) 67-05-260 lub kierując pytania na adres: nadzor@zgn-bielany.waw.pl

Telefonicznie nie będą udzielane informacje dotyczące danych objętych Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.2002 nr 101 poz. 926)