O nas

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy (ZGN Bielany) jest jednostką budżetową m.st. Warszawy prowadzącą działalność statutową na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.  

Zakres działań ZGN Bielany obejmuje:

 • gospodarowanie mieszkaniowym oraz powierzonym zasobem m. st. Warszawy na terenie Dzielnicy Bielany;
 • zarządzanie nieruchomością wspólną (wybór zarządu lub ustanowienie zarządcy przymusowego) – do czasu określenia przez właścicieli sposobu zarządu nieruchomością wspólną;
 • obsługę najemców zasobu mieszkaniowego oraz użytkowników innych lokali i obiektów powierzonego mienia w Dzielnicy Bielany obejmującą zapewnienie energii elektrycznej, cieplnej i wody, odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości;
 • organizowanie napraw, konserwacji, remontów i modernizacji lokali stanowiących zasoby ZGN Bielany;
 • utrzymanie czystości i porządku na terenie posesji i osiedli;
 • zawieranie, dokonywanie zmian i rozwiązywanie umów najmu, dzierżawy lub użyczenia;
 • pobieranie czynszu, opłat z tytułu najmu i eksploatacji lokali oraz innych opłat, w tym odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali i innych składników powierzonego mienia m. st. Warszawy, jak również prowadzenie windykacji w tym zakresie;
 • ewidencjonowanie nieruchomości (w tym lokali);
 • przygotowywanie oraz aktualizacja bieżących i wieloletnich planów remontowo-modernizacynych zasobu lokalowego;
 • realizację decyzji Zarządu Dzielnicy Bielany.

Statut

 1. Uchwała Nr XLIII/1024/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego m. st. Warszawy pod nazwą „Zarząd Budynków Komunalnych Bielany” w jednostkę budżetową m.st. Warszawy pod nazwą „Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy”.
 2. Uchwała Nr LXXXII/2374/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 13 maja 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego m.st. Warszawy pod nazwą „Zarząd Budynków Komunalnych Bielany” w jednostkę budżetową m.st. Warszawy pod nazwą „Zaklad Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy”.