Deklaracja dostępności strony informacyjnej Zakładu Gospodarowania Nieruchomości w dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Bielany zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Strony informacyjnej Zakładu Gospodarownia Nieruchomościami w dzielnicy Bielany(link otwiera się w nowej karcie).

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Najpoważniejsze zidentyfikowane ograniczenia dostępności:
Niektóre zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości;
W niektórych materiałach multimedialnych brakuje napisów dla niesłyszących, transkrypcji oraz opisów tekstowych;
Sporadycznie pojawiają się błędy w opisach i treściach przycisków oraz linków.

Wyłączenia

Mapy
Dokumenty archiwalne opublikowane przed 23 września 2018 roku
Treści zewnętrzne

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:

 • Agnieszka Salecka
 • E-mail: agnieszka.salecka@zgn-bielany.waw.pl
 • Telefon: +48226705210

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie,
 • złożyć skargę na brak zapewnienia dostępności.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę. Można również złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.(link otwiera się w nowej karcie)


Dostępność architektoniczna


Siedziba Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy znajduje się przy ul. Grębałowskiej 23/25 w Warszawie
Obsługa Mieszkańców prowadzona jest w punktach obsługi znajdujących się w siedzibie Zakładu, w szczególności na parterze budynku w 3 punktach obsługi mieszkańców (pomieszczenia zamknięte), możliwość obsługi interesantów przez pracowników komórek znajdujących się na wyższych kondygnacjach, po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby u pracownika ochrony, którego stanowisko pracy znajduje się na parterze.
Do budynku Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grebałowska 23/25 prowadzi wejście od strony ul. Grębałowskiej, bezprogowe, bezpośrednio z poziomu chodnika. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy Zakładu, tj. w godzinach 7.30 – 15.30.
Biuro podawcze usytuowane jest na parterze budynku bezpośrednio przy wejściu do budynku
Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępny jest korytarz na parterze.
W budynku nie ma windy. W przypadku konieczności dotarcia klienta do właściwej komórki Zakładu, istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.
Toaleta dla klientów znajduje się na parterze budynku. Toaleta jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
Na parkingu wewnętrznym wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych, wjazd na parking ze szlabanem.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Dzwonek przywołujący w razie potrzeby pracownika ochrony. Dzwonek dla osób wchodzących do budynku usytuowany na ścianie budynku po prawej stronie drzwi wejściowych.
W holu budynku, w pobliżu stanowiska ochrony, znajduje się miejsce do odpoczynku dla interesantów – ławka oraz stolik z krzesłami.
Mała tablica ogłoszeń znajduje się przed wejściem do budynku.
Tablica informacyjna z rozmieszczeniem poszczególnych komórek organizacyjnych usytuowana na parterze budynku na wprost drzwi wejściowych.
Oznaczenie pomieszczeń biurowych poszczególnych komórek organizacyjnych – ciemne litery na jasnym tle.
Możliwość wsparcia innej osoby – wskazanie pracowników do asysty w komórkach organizacyjnych lub zapewnienie asysty pracownika ochrony w przypadku pojawienia się osoby niepełnosprawnej.
Brak pętli indukcyjnej.
Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.