Czynsz, świadczenia

Dział Rozliczeń z Najemcami i Windykacji, w siedzibie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami Dzielnicy Bielany, prowadzi codzienne (od poniedziałku do piątku) dyżury obsługi interesantów  w godzinach: 8:00-15:00 w pokoju 101 (I piętro). Każdy z pracowników Dział Rozliczeń z Najemcami  ma przydzielony teren z wykazem budynków, który pozwoli Państwu wskazać właściwą osobę zajmującą się rozliczaniem czynszu konkretnego lokalu.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie:
(22) 67-05-230
lub wysyłajac e-mail: czynsze@zgn-bielany.waw.pl

Ważne:

Przed przekazaniem jakichkolwiek spersonalizowanych informacji (dotyczących np. wysokości: zadłużenia, salda czynszowego najemcy lokalu mieszkalnego), nastąpi weryfikacja danych osoby dzwoniącej – należy podać numer dowodu osobistego lub PESEL oraz Numer Identyfikacyjny (ID) naklejony na okładkę książeczki opłat, którą każdy z najemców otrzymał podczas pierwszej wizyty w siedzibie ZGN Bielany w Dziale Rozliczeń z Najemcami (I p., pok. nr 101) lub w Dziale Eksploatacji (parter, pok. nr 8).

Telefonicznie nie będą udzielane informacje dotyczące:

 • danych objętych Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926),
 • szczegółowych informacji nt. zadłużenia czynszowego.

Informacje, o których mowa powyżej wymagają dokładnej weryfikacji danych osobowych najemców i będą udzielane jedynie osobom upoważnionym do ich uzyskania. W celu ich pozyskania należy osobiście zgłosić się do Działu Rozliczeń z Najemcami i Windykacji – (I p., pok. nr 101– informacje nt. opłat czynszu / I p. pok. 106 – informacje nt. zadłużenia). 

Często zadawane pytania

Składniki opłat

skład opłaty miesięcznej za użytkowanie lokalu mieszkalnego wchodzą należności z tytułu: czynszu lub odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu naliczane za 1 mjego powierzchni użytkowej oraz świadczenia (opłaty niezależne od właściciela):

 • zimna woda i odprowadzanie ścieków,
 • centralne ogrzewanie,
 • energia cieplna stała i zmienna dla celów podgrzania wody,
 • wywóz nieczystości stałych,
 • opłata za korzystanie z energii elektrycznej w piwnicy przynależnej do lokalu.

Wysokości stawek wymiaru opłat:

Czynsz  

to opłata za powierzchnię użytkową lokalu, jaką ma obowiązek płacić najemca Właścicielowi/Wynajmującemu (ZGN Bielany) z tytułu zawartej umowy najmu. Stawkę bazową czynszu z tytułu najmu lokalu mieszkalnego, którego właścicielem jest m. st. Warszawa, ustala Prezydent m.st. Warszawy. 

Aktualne wysokości stawek czynszu za najem 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych, zaliczanych do zasobów m. st. Warszawy, określa §1 Zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy nr 5615/2014 z dn.21 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa:

 • stawka bazowa wynosi 7,39 zł (słownie: siedem złotych trzydzieści dziewięć groszy),
 • stawka za najem lokalu socjalnego wynosi 1,45 zł (słownie: jeden złoty czterdzieści pięć groszy),
 • stawka za najem lokali znajdujących się w budynkach wybudowanych po 1995 r. o powierzchni
 • peryferyjnej wynosi 9,98 zł (słownie: dziewięć złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy),
 • miejskiej wynosi 11,09 zł (słownie: jedenaście złotych dziewięć groszy),
 • centralnej wynosi 12,20 zł (słownie: dwanaście złotych dwadzieścia groszy).
 • powyżej 80 m2 oddawanych w najem w drodze przetargu ograniczonego,
 • odpowiednio dla strefy:

Świadczenia (opłaty niezależne od właściciela) 

w rozumieniu art. 2 ust.1 pkt.8 Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) to opłaty za dostawę do lokalu: energii, gazu, wody oraz odbiór: ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych. Ustalane są przez Wspólnotę Mieszkaniową lub Zarządcę Nieruchomości w budynkach stanowiących 100% własności m.st. Warszawy i traktowane jako zaliczka na pokrycie kosztów.

Wymiary stawek opłat niezależnych od właściciela (świadczeń), z wyłączeniem zimnej wody i odprowadzenia ścieków, obowiązują w wysokościach ustalonych przez Zarządcę Nieruchomości jednolicie dla wszystkich lokali mieszkalnych w obrębie danej nieruchomości. 

Sprawdź szczegółowe zestawienie cen i stawek opłat, określonych w taryfie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, na okres od dnia 30.06.2012 r. do dnia 29.06.2013 r. w wykazie opracowanym przez MPWiK.

Odszkodowanie to opłata za powierzchnię użytkową lokalu, jaką ma obowiązek płacić użytkownik z tytułu bezumownego korzystania z lokalu. Wysokość odszkodowania z tego tytułu określa §10 Załącznika nr 2 do Uchwały nr XLVIII/1303/2012 Rady m. st. Warszawy z dn. 13 grudnia 2012 r. ws. uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem m.st. Warszawy na lata 2013-2017. 

Od dnia 1 stycznia 2012 r. obowiązują indywidualne numery kont bankowych (przypisane każdemu z najemców lokali mieszkalnych z osobnym podziałem na opłaty za: czynsz i świadczenia), na które należy terminowo dokonywać płatności.

Za datę dokonania wpłaty należności za czynsz i świadczenia uważa się datę wpływu środków na rachunek Wynajmującego (ZGN Bielany), nie zaś datę nadania (przekazu) środków pieniężnych, stąd warto pamiętać o terminowym wnoszeniu opłat.

Czynsz za lokal mieszkalny oraz opłaty niezależne od właściciela należy regulować do 10. dnia każdego miesiąca kalendarzowego.

Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego oraz opłaty niezależne od właściciela (świadczenia) należy regulować do ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca kalendarzowego.

Wpłat można dokonywać:

przelewem na numery kont bankowych, przypisanych indywidualnie dla każdego najemcy, zamieszczonych na książeczce opłat;

Ważne:

W przypadku nieterminowego regulowania należności za lokal mieszkalny naliczane są odsetki ustawowe w wysokości 7% w skali roku, co stanowi 0,58% w skali miesiąca. Odsetki nalicza się od dnia wymagalności do dnia zapłaty. Wysokość odsetek ustawowych określa Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych. 

Rozliczenie świadczeń (opłat niezależnych od właściciela)

między faktycznymi kosztami utrzymania nieruchomości a zaliczkowo pobranymi opłatami, dokonywane jest po zakończeniu roku rozliczeniowego na podstawie dokumentacji, uzyskanej od Wspólnot Mieszkaniowych oraz od Zarządcy Nieruchomości w budynkach stanowiących 100% własności m.st. Warszawy. Powiadomienie o rozliczeniu świadczeń wysyłane jest listem zwykłym do każdego z najemców.

Rozliczanie należności dłużników

Szczegółowe informacje nt. rozliczania należności dokonywanych przez dłużników określa § 11 Rozdziału II Analiza zadłużenia – Zarządzenie nr 2331/2012 Prezydenta m. st. Warszawy z dn. 16 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu windykacji należności m.st. Warszawy z tytułu opłat za lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy, lokale użytkowe lub ich części, tymczasowe pomieszczenia oraz urządzenia reklamowe usytuowane na budynkach wchodzących w skład zasobu nieruchomości m. st. Warszawy (wprowadzony Zarządzeniem nr 36/2014 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 16 grudnia 2014 r.).

Zmiany wysokości stawek czynszu z tytułu najmu lokalu mieszkalnego oraz odszkodowania za bezumowne z niego korzystanie, dokonywane są raz w roku przez Prezydenta m.st. Warszawy. Szczegółowe informacje nt. ww. zmian określa § 1 Zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy nr 1281/2020 z 28 października 2020 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa. 

Zmiana wysokości stawek opłat niezależnych od właściciela (świadczeń) dokonywana jest na podstawie informacji przekazywanej przez Wspólnoty Mieszkaniowe lub Zarządcę Nieruchomości w budynkach stanowiących 100% własności m.st. Warszawy.

Zmiana stawki za 1 m3 zimnej wody i kanalizacji dokonywana jest na podstawie ogłoszenia o taryfie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie m.st. Warszawy. 

Czynniki obniżające bazową stawkę czynszu (tzw. obniżki techniczne lokalu)

definiuje § 4 Załącznika Nr 2 Uchwały nr XLVIII/1303/2012 Rady m.st. Warszawy z dn. 13 grudnia 2012 r. ws. uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem m.st. Warszawy na lata 2013-2017 

Obniżki techniczne w wysokości:

50%
przysługują najemcom lokalu, który w związku z decyzją organu nadzoru budowlanego, powinien być opróżniony. Taki lokal niejednokrotnie stwarza bezpośrednie zagrożenie życia jego najemców, a niekiedy stanowi również zagrożenie dla pobliskiego otoczenia.

20%
przysługują najemcom niepełnosprawnym, tj. poruszającym się na wózku, w sytuacji, gdy w ich budynku mieszkalnym brakuje odpowiednich urządzeń technicznych, umożliwiających im dostęp do wynajmowanego lokalu;

najemcom, których lokal jest usytuowany w budynku wymagającym napraw co najmniej dwóch elementów konstrukcyjnych (np. fundamenty, ściany konstrukcyjne, stropy, konstrukcja schodów i dach).

15%
przysługują najemcom w sytuacji, gdy:

w ich lokalu brakuje: instalacji zimnej wody, kanalizacji, instalacji centralnego ogrzewania,
ich lokal jest położony w suterenie budynku.

10%
przysługują najemcom w sytuacji, gdy:
w ich lokalu brakuje: WC, łazienki, pomieszczenia kuchennego lub wnęki kuchennej,
wynajmowany lokal jest lokalem wspólnym, tj. stanowi lokal mieszkalny, w którym poszczególne pomieszczenia najmowane są przez dwóch lub więcej najemców (przy czym za wspólne korzystanie z pomieszczeń: kuchnia, łazienka, WC – przysługuje dodatkowa obniżka o 7% za każde z nich).

5%
przysługują najemcom w sytuacji, gdy:

w ich lokalu brakuje: instalacji ciepłej wody, instalacji gazowej, przy jednoczesnym braku odpowiednio wzmocnionej instalacji elektrycznej,

w ich budynku brakuje: windy (tylko w sytuacji, gdy budynek, w którym wynajmowany lokal jest usytuowany powyżej czwartej kondygnacji nadziemnej).

2%

przysługują najemcom w sytuacji, gdy w ich lokalu brakuje: naturalnego oświetlenia w pomieszczeniu kuchennym lub we wnęce kuchennej.

Obniżki dochodowe

W stosunku do najemców o niskich dochodach Prezydent m. st. Warszawy stosuje obniżki czynszu naliczonego dla danego lokalu zgodnie z zasadami określonymi w Załączniku Nr 2 Uchwały nr XLVIII/1303/2012 Rady m.st. Warszawy z dn. 13 grudnia 2012 r. ws. uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem m.st. Warszawy na lata 2013-2017. 

Odczytów wodomierzy można wykonać samodzielnie, a następnie przekazać ich wskazania:

 1. e-mailem: odczyty@zgn-bielany.waw.pl 
 2. lub osobiście wypełniając spersonalizowany blankiet odczytu wodomierzy (tylko do pobrania Zespole Rozliczeń z Najemcami i Windykacji (I p., pok. nr 101) lub w Zespole Eksploatacji (parter, pok.nr 8) w siedzibie ZGN Bielany.

Rozliczenia wodomierzy dokonuje się na podstawie indywidualnych odczytów najemców oraz informacji przekazywanych przez Zarządców Wspólnot Mieszkaniowych w okresach kwartalnych, półrocznych i rocznych, w zależności od Zarządcy Nieruchomości.

Ważne:
Wskazanie odczytów wodomierzy przekazane przez najemców stanowi podstawę rozliczenia zużycia wody i/lub odprowadzenia ścieków w danym okresie rozliczeniowym.

W przypadku niedostarczenia odczytu wodomierza, nalicza się średnie zużycie wody na podstawie poprzednich zużyć. Powiadomienie o dokonanym rozliczeniu wysyłane jest do najemców.

Okres ważności legalizacji lub certyfikatu producenta wodomierzy wynosi 5 lat. W przypadku braku aktualnej legalizacji liczników, zużycie wody rozliczane będzie w świadczeniach, według normy przypadającej na budynek, a nie z faktycznych odczytów wodomierzy.

Realizuje zadania związane z rozliczaniem należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych i lokali użytkowych.

Kierownik Działu Rozliczeń z Najemcami:

Jolanta Trzmielewska

Dyżury pracowników Działu Rozliczeń z Najemcami odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00-15:00 w pokoju nr 101 (I piętro).