null

Zarząd

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Pracą i prawidłowym funkcjonowaniem Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy zarządza Dyrektor jednostki, przy pomocy Zarządu, w skład którego wchodzi on sam, Zastępca ds. technicznych i Główny Księgowy.

p.o. Dyrektora

Arkadiusz Przybylski

Zastępca Dyrektora ds. technicznych

Piotr Frydrycki

Główny Księgowy

Małgorzata Ślęzak

Interwencje

p.o. Dyrektora ZGN w Dzielnicy Bielany – Arkadiusz Przybylski oraz Zastępca  Dyrektora – Piotr Frydrycki w każdy poniedziałek, w siedzibie ZGN Bielany, przyjmują interesantów na interwencjach w godzinach 13:00-15:00.

Osoby zainteresowane, celem uzgodnienia terminu interwencji, proszone są o wcześniejszy kontakt z sekretariatem ZGN Bielany:

Ważne 

 • Każda interwencja odbywa się w obecności pracownika właściwej komórki organizacyjnej Zakładu prowadzącej Państwa sprawę.
 • Na interwencję należy się stawić z dokumentem określającym tożsamość (ochrona danych osobowych).
 • W przypadku braku możliwości pojawienia się Państwa na interwencji, prosimy o wcześniejszą informację.
 • W sytuacji, kiedy wcześniej wyznaczony termin interwencji ulegnie zmianie (np. z przyczyn wynikających z konieczności wykonywania obowiązków służbowych Dyrekcji Zakładu poza jego siedzibą) zostaną Państwo powiadomieni telefonicznie o innym najbliższym możliwym terminie.
 • W sytuacji, gdy zachodzi konieczność reprezentowania głównego najemcy na interwencji, informacje o jego sytuacji będą udzielane jedynie osobie posiadającej pełnomocnictwo do występowania w jego imieniu (ochrona danych osobowych). Przed zapisaniem się na interwencję należy o tym poinformować sekretariat.
 • Jeśli w Państwa posiadaniu są dokumenty (za wyjątkiem korespondencji kierowanej do Państwa przez ZGN Bielany), które stanowią kluczowe informacje potwierdzające Państwa cel interwencji, warto je przedstawić na umówionym spotkaniu.
 • Przy zapisie na interwencje wymagane jest podanie następujących informacji:
  • imię i nazwisko osoby/osób zainteresowanych interwencją,
  • numer telefonu kontaktowego,
  • dokładny adres lokalu (mieszkalnego/użytkowego) / nieruchomości (terenu wokół budynku), którego będzie dotyczyła interwencja,
  • określenie tematu/celu interwencji.