Wyniki wyszukiwania w serwisie Bielany

 • Artykuł

  Kontynuujemy szeroko zakrojone remonty i modernizacje bielańskich placówek oświatowych. Prace prowadzone są w wielu miejscach m.in. w Szkole Podstawowej nr 369 i nr 223 czy w Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Stanisława Maczka.

 • Artykuł

  W niedzielę odbył się finał 40. konkursu Warszawa w kwiatach. W Multimedialnym Parku Fontann podczas wielkiego kwietnego pikniku ogłoszono laureatów tegorocznej edycji plebiscytu. Mieszkańcy i zarządcy docenieni zostali za piękne, wielogatunkowe ukwiecenia, troskę o przyrodę i kompleksowe aranżacje zieleni wokół budynków.

 • Artykuł

  Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania właściwym dla adresu stałego zamieszkania w Centralnym Rejestrze Wyborców (część A – obywatele polscy) Mieszkasz w Warszawie, ale nie masz tutaj meldunku? Jeśli chcesz głosować w każdych wyborach/referendach w Warszawie – złóż wniosek o wpisanie do stałego obwodu głosowania. I. PRZEZ INTERNET – usługa będzie uruchomiona od 1.09 Skorzystaj z usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji(otwiera się w nowej...

 • Artykuł

  Sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. W URZĘDZIE Wymagane Dokumenty Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania. Pisemna zgoda osoby, mającej być pełnomocnikiem. Kopia aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności (znaczny lub umiarkowany) wyborcy (nie dotyczy wyborcy, który najpóźniej w dniu...

 • Artykuł

  Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. Wymagane Dokumenty Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania podpisany przez wyborcę, którego zaświadczenie ma dotyczyć. Dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu). Upoważnienie do odbioru zaświadczenia o prawie do głosowania - w przypadku odbioru zaświadczenia...