Numery kont bankowych

Bank Handlowy w Warszawie SA prowadzi obsługę wszystkich rachunków bankowych Miasta Stołecznego Warszawy.
 
69 1030 1508 0000 0005 5002 2001 (konto dochodów)
wpłaty z tytułu: opłat administracyjnych za czynności urzędowe, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, opłat za najem i dzierżawę nieruchomości, opłat za nabycie nieruchomości /gruntu/, opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

26 1030 1508 0000 0005 5000 1144
od 1 stycznia 2020 roku opłaty z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych należy wpłacać na ww. rachunek bankowy obsługiwany przez Urząd m.st. Warszawy Centrum Obsługi Podatnika.

21 1030 1508 0000 0005 5000 0070
wpłaty z tytułu opłat skarbowych - w tym opłaty za: pozwolenie na budowę, pełnomocnictwo, poświadczenie za zgodność z oryginałem, zaświadczenia, rejestracja VAT-R należy wpłacać na ww. rachunek bankowy obsługiwany przez Urząd m.st. Warszawy Centrum Obsługi Podatnika.

Informujemy, iż z dniem 31 grudnia 2019 roku zamknięte zostały wcześniej obowiązujące rachunki do płatności podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych oraz opłaty skarbowej.

53 1030 1508 0000 0005 5002 2192
wpłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi (OZGOK)
W sytuacji, gdy nadanie indywidualnego numeru bankowego (numer indywidualny nadawany jest podczas składania deklaracji w siedzibie urzędu) nie było możliwe, opłatę należy wnosić na rachunek dzielnicy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania lub siedziby właściciela nieruchomości.

Aby uiścić opłatę należy:

  • podawać dane identyfikujące składającego deklarację oraz miejsce zamieszkania lub siedziby;
  • w tytule opłaty wpisywać: OZGOK (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi);
  • uiszczać opłatę do 28 dnia każdego miesiąca.

19 1030 1508 0000 0005 5002 2125
opłaty za rejestrację pojazdów (dowody rejestracyjne, tablice rejestracyjne, pozwolenie czasowe, nalepki, znaki legalizacyjne, karta pojazdu, tablice indywidualne) prawo jazdy, opłaty ewidencyjne - CEPIK
 
72 1030 1508 0000 0005 5002 2044
wpłaty z tytułu wadiów, depozytów, zabezpieczenia umów
 
94 1030 1508 0000 0005 5002 2133
opłaty za udostępnienie danych z ewidencji ludności
 
70 1030 1508 0000 0005 5000 4135
opłaty i kary za usunięcie drzew i krzewów
 
72 1030 1508 0000 0005 5002 2141
opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
 
97 1030 1508 0000 0005 5002 2176
zwroty zasiłków rodzinnych
 
26 1030 1508 0000 0005 5000 4151

opłaty geodezyjne i kartograficzne