Bielany Dzielnica m.st. Warszawy

Tablica informacyjna

Informacje dla mieszkańców

 • LIS
  02

  Spotkanie wyborcze do Rady Seniorów Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy – kadencja 2023-2028

  Zgodnie §6 ust. 6 Statutu Rady Seniorów Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 244/LVI/2023 Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie nadania Statutu Radzie Seniorów Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy zmienionej uchwałą Nr 252/LVII/2023 Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy z dnia 19 września 2023 r., uprzejmie zapraszam na spotkanie wyborcze, podczas którego zostaną zaprezentowani przedstawiciele mieszkańców w Radzie Seniorów Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy – kadencja 2023 – 2028. Spotkanie wyborcze odbędzie się w dniu 14 listopada 2023 r. (wtorek) o godz. 12:00, w sali widowiskowej, w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy przy ul. S. Żeromskiego 29 (wejście od ul. A Jarzębskiego). Zgodnie z §9 Statutu „spotkanie wyborcze kończy się głosowaniem selekcyjnym. Każda osoba obecna i uprawniona do głosowania – łącznie z kandydatami – głosuje na trzy osoby”. Uprzejmie przypominam, iż zgodnie z §4 ust. 4: „Przedstawiciele mieszkańców Dzielnicy wybierani są przez osoby w wieku powyżej 60 lat, mieszkające na terenie Dzielnicy Bielany”. W związku z powyższym karty do głosowania będą wydawane wyłącznie osobom, które okażą dokument potwierdzający spełnienie warunków, o których mowa w §4 ust. 4 Statutu Rady Seniorów Dzielnicy Bielany. Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy Grzegorz Pietruczuk

 • WRZ
  26

  Pomiary pól elektromagnetycznych

  Informujemy, że na stronie internetowej: www.networks.pl publikowane są informacje o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych realizowanych przez Laboratorium Badań Środowiskowych NetWorkS! Funkcjonowanie ww strony jest wypełnieniem zobowiązania opisanego w pkt. 14 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630) w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.

 • WRZ
  12

  Wybory do Rady Samorządu Mieszkańców Radiowo - 20 września 2023 roku godzina 18.00

  W siedzibie Szkoły Podstawowej nr 273 im. dr. Aleksandra Landy Szkoły Filialnej im. Zygmunta Sokołowskiego przy ul. Arkuszowej 202 w Warszawie.

 • SIE
  25

  Informacja o udostępnieniu do wglądu spisów wyborców w wyborach do izb rolniczych

  Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy informuje, że spis uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do izb rolniczych w okręgu wyborczym nr 313, zaplanowanych na 24 września 2023 r., udostępniony będzie do wglądu w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy – Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2 (Błękitny Wieżowiec), pok. 1804 (18 piętro) telefon 22 443 25 87, 22 443 25 07 w dniach 25 – 31 sierpnia 2023 r. w godzinach 8.00 – 16.00. Podstawa prawna: art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2022 r. poz. 183) oraz § 11 ust. 1 uchwały Nr 1/2023 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych.

 • CZE
  27

  Uchwała Krajowej Rady Izb Rolniczych nr 2/2023 w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych

  Uchwała Krajowej Rady Izb Rolniczych nr 2/2023 w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych Krajowa Rada Izb Rolniczych podjęła uchwałę o przeprowadzeniu we wrześniu 2023 r. wyborów do Mazowieckiej Izby Rolniczej (MIR). Link do ogłoszenia: eto.um.warszawa.pl