null

Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Informujemy o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy  .   Studium to dokument sporządzony dla całego obszaru m.st. Warszawy, określający w sposób ogólny politykę przestrzenną miasta. Jego ustalenia są wytycznymi do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Zmiana obejmie ściśle określony zakres tj. uzupełnienie zapisów Studium o ustalenia dotyczące zabudowy śródmiejskiej w granicach administracyjnych miasta,w związku z nowelizacją rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące ww. zakresu zmiany Studium na piśmie skierowanym do Prezydenta m.st. Warszawy za pośrednictwem  Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa, ─ z zaznaczeniem „Wniosek do zmiany Studium”w terminie do 25 czerwca 2020 r.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie:

https://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/plany_zagospodarowania/Studium_uwarunkowan_i_kierunkow_zagospodarowania_przestrzennego_m_st__Warszawy_-_przystapienie_do_sp.htm)

mapa.jpg