null

Złóż wnioski 300+ przez Internet

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W związku z  COVID-19 zachęcamy o składanie wniosków drogą elektroniczną, co pozwoli na sprawne rozpatrzenie wniosku, wydanie decyzji i uzyskanie świadczenia.

300+

Wniosek o świadczenie dobry start można składać on-line od 1 lipca br. Do tej pory z możliwości złożenia wniosku on-line skorzystało ponad 4800 mieszkańców.

Wnioski można składać drogą elektroniczną poprzez:

PROGRAM DOBRY START

miesiąc złożenia

termin wypłaty

lipiec

wrzesień

sierpień

wrzesień

wrzesień

2 miesiące

październik

2 miesiące

listopad

2 miesiące

grudzień

Bez rozpatrzenia


Informacje na temat programu „Dobry Start”
Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia. Aby otrzymać wsparcie należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka). Wnioski o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej są przyjmowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Świadczenie dobry start nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Program nie obejmuje także studentów.

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny - więcej informacji pod linkiem: https://piuw.um.warszawa.pl/waw/bielany/-/null

Wnioski można składać drogą elektroniczną przez portal https://empatia.mpips.gov.pl/.

W przypadkach szczególnie skomplikowanych należy umówić się na wizytę w urzędzie poprzez http://www.rezerwacje.um.warszawa.pl  lub telefonicznie 22 325 44 07

Wzory wniosków o świadczenia dla rodzin: https://bit.ly/WnioskiDlaRodzin

Od 1 sierpnia br. także drogą tradycyjną (w formie papierowej) w Wydziale Obsługi Mieszkańców lub przesłać w formie listownej za pośrednictwem poczty.

ŚWIADCZENIA RODZINNE

miesiąc złożenia

termin wypłaty

sierpień

listopad

wrzesień, październik

grudzień

listopad, grudzień

Luty 2021

 

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

miesiąc złożenia

termin wypłaty

sierpień

październik

wrzesień

listopad

październik

grudzień

listopad

styczeń

grudzień, styczeń

Luty 2021


Ważne informacje ws. Programu "Rodzina 500 plus"

Przypominamy, że obecny okres zasiłkowy dla 500 + trwa do maja 2021 r.
Wnioski na kolejny okres zasiłkowy od czerwca 2021 do maja 2022 roku będą przyjmowane od 1 lutego 2021 r. online, a od 1 kwietnia 2021 r. w wersji papierowej. Osoby aktualnie pobierające świadczenie wychowawcze nie mają potrzeby teraz składać kolejnego wniosku o świadczenie wychowawcze.

Z kolei rodzice i opiekunowie, którzy nie pobierają jeszcze świadczenia wychowawczego, ponieważ dziecko dopiero się urodziło, w każdej chwili mogą przystąpić do programu składając odpowiedni wniosek np. za pośrednictwem portalu https://empatia.mpips.gov.pl/, Platformy Usług Elektronicznych ZUS, bankowości elektronicznej bądź w wersji papierowej osobiście. Aby uzyskać świadczenie wychowawcze po 31 maja 2021 r., wnioski będzie można składać elektronicznie od 1 lutego 2021 r., a drogą tradycyjną – od 1 kwietnia 2021 r.