null

Złóż projekt do budżetu partycypacyjnego

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W 2016 r. już po raz trzeci będziemy współdecydować o tym, na co zostaną wydane pieniądze z kasy Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy. Rusza kolejna edycja budżetu partycypacyjnego, w ramach którego mamy do rozdysponowania 7 527 000 zł. To ponad dwa razy więcej niż w roku 2015 i prawie pięć razy więcej niż w roku 2014.

Złóż projekt! Możesz pomóc zmienić Bielany. Ty wiesz najlepiej, czego brakuje w Twojej okolicy i co należy zmienić lub poprawić.

Od 16 listopada 2015 r. do 15 stycznia 2016 r. można składać projekty do budżetu partycypacyjnego. Możesz włączyć się w proces budżetu partycypacyjnego zgłaszając swój pomysł, rozmawiając o potrzebach dzielnicy, a w czerwcu 2016 także głosując na najlepsze i najbardziej potrzebne projekty.

Projekt – obowiązkowe kryteria

Aby zgłoszony przez Ciebie projekt przeszedł pozytywnie weryfikację i został poddany pod głosowanie, zwróć uwagę na kryteria, jakie musi spełnić. 

 • Projekt musi spełniać warunek ogólnodostępności, co oznacza, że z jego efektów będzie mogła korzystać jak najszersza grupa odbiorców. Projekty zakładające realizację zadań np. w określonej placówce, na zamkniętym podwórku itp., do których dostęp ma ściśle określona, reglamentowana grupa odbiorców, mogą zostać odrzucone;
 • Projekt musi mieścić się w zakresie zadań własnych m.st. Warszawy przypisanych do realizacji Dzielnicy Bielany lub jej jednostkom;
 • Projekt musi być zlokalizowany na terenie Dzielnicy Bielany; 
 • Czas realizacji projektu nie może przekroczyć jednego roku budżetowego. Zadanie musi zostać zrealizowane między styczniem a grudniem 2017 roku (w 2016 roku dopuszczalne są wyłącznie proste prace przygotowawcze); 
 • Projekt musi być zgodny z przepisami prawa np. miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego itp.  
 • Projekt, co do zasady musi być zlokalizowany na nieruchomościach pozostających we władaniu m.st. Warszawy i nieobciążonych na rzecz osób trzecich. Zarząd Dzielnicy Bielany zadecydował, że możliwe będzie również zgłaszanie projektów zlokalizowanych na terenach niebędących we władaniu miasta, warunkiem jest uzyskanie pisemnej zgody właściciela bądź dysponenta terenu. Tutaj sprawdzisz stan własności (dane w serwisie mapowym mają charakter poglądowy): http://www.mapa.um.warszawa.pl/ 
 • Wartość projektu nie może przekroczyć, w zależności od obszaru terytorialnego, kwoty ogółem przeznaczonej na dany, wyodrębniony obszar Dzielnicy Bielany lub kwoty przeznaczonej na projekty ogólnodzielnicowe;
 • Każdy mieszkaniec może zgłosić i poprzeć więcej niż jeden projekt;
 • Jeden projekt może zostać zgłoszony przez maksymalnie trzech mieszkańców Warszawy;
 • Każdy zgłaszany projekt musi być poparty przez minimum 30 osób mieszkających w Warszawie, do tej grupy nie wlicza się projektodawców.
 • Projekt musi być zgłoszony na specjalnym formularzu;
 • Projekt musi być zgłoszony zgodnie z obowiązującym terminem wskazanym w harmonogramie poniżej, na trzy możliwe sposoby:
  Elektronicznie poprzez stronę: www.twojbudzet.um.warszawa.pl;
  Osobiście w Urzędzie Dzielnicy Bielany w okienku nr 49 „Kancelaria” w poniedziałki w godzinach 8:00 – 18:00, w kolejnych dniach, wtorek – piątek, w godzinach 8:00 – 16:00;
  Pocztą tradycyjną (decyduje data wpływu formularza do urzędu) Urząd Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy ul. Żeromskiego 29 01-882 Warszawa z dopiskiem: „Budżet Partycypacyjny 2017”

W ramach budżetu partycypacyjnego nie mogą być zgłaszane projekty, które:

 • zakładają wykonanie wyłącznie dokumentacji projektowej;
 • zakładają wykonanie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania, które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów);
 • są sprzeczne z przyjętymi strategiami i programami m.st. Warszawy. 

Projekty, które zawierają treści uznawane powszechnie za naganne, obsceniczne, obraźliwe, wulgarne lub które mogą być odebrane jako społecznie naganne nie będą weryfikowane, a informacje o nich nie będą publikowane.

Szczegółowe zasady z przebiegu budżetu partycypacyjnego znajdują się w Regulaminie przeprowadzania budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie na rok 2017. Pełna treść Regulaminu i zasady przeprowadzania budżetu partycypacyjnego w roku 2017 znajduje się na stronie Urzędu Dzielnicy Bielany www.bialany.waw.pl w zakładce Budżet partycypacyjny.

W 2017 roku Bielany podzielono na 8 obszarów lokalnych. Dostępny będzie również poziom ogólnodzielnicowy. Dla każdego z wyznaczonych obszarów przydzielona została kwota budżetu, w zależności od ilości osób zamieszkujących dany teren, podział środków obrazuje poniżej.

PAMIĘTAJ

Wszystkie potrzebne informacje na temat budżetu partycypacyjnego znajdują się na stronie www.twojbudzet.um.warszawa.pl oraz na stronie Urzędu Dzielnicy Bielany www.bielany.waw.pl w zakładce „Budżet Partycypacyjny”

Jeśli masz pytania lub wątpliwości dotyczące budżetu partycypacyjnego, pomoże Ci:
 

 • Koordynator ds. budżetu partycypacyjnego. Kontakt do koordynatora: Witold Strzeszewski e-mail: witold.strzeszewski@um.warszawa.pl tel: (22) 37 33 308 lub (22) 37 33 370
 • Dzielnicowy Zespół ds. budżetu partycypacyjnego. Jego zadaniem jest czuwanie nad prawidłowym przebiegiem procesu planowania i realizacji budżetu partycypacyjnego w dzielnicy. Spotkania Zespołu są otwarte również dla osób, które nie są jego członkami. Możesz przyjść i posłuchać, o jakich kwestiach obecnie decyduje, zadać pytania lub wyrazić swoją opinię. Informacje o Zespole ds. budżetu partycypacyjnego na rok 2017 na Bielanach znajdziesz tu: http://bielany.waw.pl/page/index.php?str=1658, a informacje o terminach najbliższych spotkań znajdziesz na stronie Urzędu Dzielnicy Bielany: www.bielany.waw.pl. 
 • Możesz napisać także wiadomość do Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy na adres twójbudzet@um.warszawa.pl.
 • Możesz odwiedzić także nasz profil na Facebooku „Budżet Partycypacyjny Dzielnicy Bielany”. Znajdź nas i polub. Tam na bieżąco informujemy o wszystkich aktualnych działaniach.

Zapraszamy do składania projektów.