null

Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm. ),  art. 90 ust. 1d  ustawy z dnia 7 września 1991 r.  o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm. ) oraz § 2 ust. 1 i § 3 załącznika do uchwały nr V/89/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 1278) zarządza się, co następuje:

       § 1.

1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy.
2. Ogłoszenie o konkursie ofert stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

       § 2.

Zlecenie realizacji zadania publicznego wymienionego w § 1 ust. 1 nastąpi wraz z udzieleniem dotacji, o której mowa w art. 90 ust. 1b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

       § 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Zarządowi Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.

       § 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu:

1. w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy;
2. na tablicy ogłoszeń Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy;
3. na stronie internetowej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy;
4. na stronie internetowej Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy.

     
       § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent
Miasta Stołecznego Warszawy
/-/ Hanna Gronkiewicz-Waltz
 

Załączniki: