null

Z prac Rady Dzielnicy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

24 stycznia br. na V sesji Rady Dzielnicy Bielany po przyjęciu porządku obrad m.in. podjęto uchwały w sprawie wystąpienia do Rady m.st. Warszawy o zmianę nazw pięciu przedszkoli:

 • Przedszkolu Nr 308 przy ul. W. Reymonta 8a, nadanie nazwy „Krasnala Hałabały”, Przedszkolu Nr 97 przy ul. Twardowskiej 23, nadanie nazwy „Leśna Polanka”,
 • Przedszkolu Nr 287 przy ul. W. Broniewskiego 81, nadanie nazwy „Piotrusia Pana”,
 • Przedszkolu Nr 271 przy ul. W. Broniewskiego 93, nadanie nazwy „Wróbelka Elemelka”,
 • Przedszkolu Nr 182 przy ul. Z. Nałkowskiej 3, nadanie nazwy „Tajemniczy Ogród”.

Nowe nazwy zostały zaproponowane przez dyrektorów, rady pedagogiczne i rady rodziców tych placówek, toteż radni przyjęli te uchwały jednogłośnie.

Również jednogłośnie podjęto uchwałę w sprawie inicjatywy uchwałodawczej do Rady m.st. Warszawy dotyczącej nadania XXII Liceum Ogólnokształcącemu im. Jose Marti przy ul. L. Staffa 111 nazwy „XXII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jose Marti”. Z wnioskiem o zmianę nazwy wystąpił dyrektor liceum w oparciu o uchwałę rady pedagogicznej.

Następny punkt obrad dotyczył autopoprawki w załączniku dzielnicowym do projektu budżetu m. st. Warszawy Dzielnicy Bielany na 2007 r. Obecna na sesji główna księgowa Grażyna Pulkowska w imieniu Zarządu przedstawiła autopoprawkę, polegającą na zwiększeniu środków finansowych w budżecie. Proponowane zmiany w zadaniu inwestycyjnym dotyczyły m.in. zwiększenia środków na: budowę ul. Gwiaździstej, na odcinku ul. Armii Krajowej – pętla autobusowa oraz budowę mieszkań komunalnych, na roboty budowlane w Przedszkolu nr 306 przy ul. Szegedyńskiej 13, budowę sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 51 przy ul. Staffa 3/5, a także roboty budowlane w budynku LO XXII przy ul. Staffa 111.

Następnie radni podjęli uchwałę dotyczącą wyrażenia zgody na członkostwo niektórych radnych w trzeciej Komisji Rady, a kolejnymi uchwałami powołali członków stałych Komisji Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy (komisje ukonstytuowały się na swoich posiedzeniach kilka dni później):

Komisja Architektury, Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej i Ekologii

 • Ilona Soja-Kozłowska – przewodnicząca
 • Robert Wróbel – wiceprzewodniczący
 • Marek Goleń
 • Jacek Jeżewski
 • Waldemar Maciejewski
 • Jadwiga Wnuk
 • Jan Zaniewski

Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej

 • Elżbieta Neska – przewodnicząca
 • Halina Szerszeń – wiceprzewodnicząca
 • Teresa Banasiak
 • Wojciech Borkowski
 • Anna Czarnecka
 • (Danuta Gąsiorowska)
 • Jacek Jeżewski
 • Ryszard Podczaski
 • Joanna Radziejewska

Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej

 • Wojciech Borkowski – przewodniczący
 • Anna Czarnecka – wiceprzewodnicząca
 • Teresa Banasiak
 • Irena Komorek
 • Leszek Kujawa
 • Maria Mossakowska
 • Elżbieta Neska
 • Szczepan Szczepański

Komisja Samorządowa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

 • Maria Mossakowska – przewodnicząca
 • Joanna Radziejewska – wiceprzewodnicząca
 • Anna Czajkowska
 • Waldemar Kamiński
 • Michał Sikorski

Komisja Skarbu i Działalności Gospodarczej

 • Waldemar Maciejewski – przewodniczący
 • Leszek Kujawa – wiceprzewodniczący
 • Wojciech Borkowski
 • Waldemar Kamiński
 • Elżbieta Neska
 • Halina Szerszeń
 • Kamil Tyszkiewicz
 • Jan Zaniewski

Komisja Mieszkaniowa

 • Elżbieta Grabczak – przewodnicząca
 • Michał Sikorski – wiceprzewodniczący
 • Irena Komorek
 • Kamil Tyszkiewicz
 • Jadwiga Wnuk

Komisja Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

 • Marek Goleń – przewodniczący
 • Jadwiga Wnuk – wiceprzewodnicząca
 • Anna Czajkowska
 • Elżbieta Grabczak
 • Leszek Kujawa
 • Ryszard Podczaski
 • Joanna Radziejewska
 • Ilona Soja-Kozłowska
 • Łukasz Świderski
 • Robert Wróbel

Komisja Rewizyjna

 • Teresa Banasiak – przewodnicząca
 • Waldemar Maciejewski
 • Ilona Soja-Kozłowska
 • Szczepan Szczepański
 • Łukasz Świderski
 • Robert Wróbel

Radni zostali poinformowani przez Przewodniczącego Rady Michała Sikorskiego o zmianach w Klubie Radnych LiD w związku z wystąpieniem z niego radnej Elżbiety Grabczak, a ponieważ klub nie może liczyć mniej niż 5 członków dlatego powstało Koło Lewicy i Demokratów, a Elżbieta Grabczak jest niezależną przedstawicielką Unii Pracy.

Na zakończenie sesji radni wysłuchali sprawozdania Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.

Wysłuchano również sprawozdania burmistrza Zbigniewa Dubiela o pracach Zarządu w okresie między sesjami, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady. Ponadto burmistrz zreferował radnym przebieg spotkania Zarządu z dyrekcją GDDKiA w sprawie przebiegu Trasy S-7 przez teren Bielan, a następnie na planszy przedstawił kolejny wariant jej przebiegu.

Jolanta Wen