null

XXXVII Sesja Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Rada Dzielnicy
Bielany m.st. Warszawy  
                  

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m.st. Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817 t.j.) oraz § 18 ust. 1 pkt 1, § 17 ust. 2 i § 22 ust. 1 i 2 Statutu Dzielnicy Bielany miasta stołecznego Warszawy, stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 8814, z 2019 r. poz. 13139), w związku z art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.) zwołuję XXXVII Sesję Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy na dzień 16 listopada 2021 r. (wtorek) o godz. 16.30.

Sesja odbędzie się w zdalnym trybie obradowania.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXV i XXXVI Sesji Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Słodowiec. (Druk Nr 249.01)
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym  Nr III do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 rok. (Druk Nr 251.01)
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym  Nr III do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 rok. (Druk Nr 252.01)
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy oraz ustalenia składu osobowego. (Druk Nr 244.01)
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy. (Druk Nr 245.01)
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy oraz ustalenia składu osobowego. (Druk Nr 246.01)
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy uchylającej uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Dzielnicy Bielany miasta stołecznego Warszawy. (Druk Nr 247.01)
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy. (Druk Nr 248.01)
 12. Informacje Zarządu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
 13. Interpelacje i zapytania radnych, oświadczenia, wolne wnioski.
 14. Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący Rady
Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Maciej Chmielewski