null

XXXIX Sesja Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Rada Dzielnicy
Bielany m.st. Warszawy  
                  

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m.st. Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817 t.j.) oraz § 18 ust. 1 pkt 1, § 17 ust. 2 i § 22 ust. 1 i 2 Statutu Dzielnicy Bielany miasta stołecznego Warszawy, stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 8814, z 2019 r. poz. 13139), w związku z art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.) zwołuję XXXIX Sesję Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy na dzień 16 lutego 2022 r. (środa) o godz. 17.00.

Sesja odbędzie się w zdalnym trybie obradowania.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII Sesji Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym  Nr III do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 rok. (Druk Nr 276.01)
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie powołania stałych komisji Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, ustalenia ich składów osobowych  i przedmiotu działania. (Druk Nr 279.01)
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy na 2022 rok. (Druk Nr 270.01)
 7. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy za 2021 r. (Druk Nr 267.01)
 8. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy za 2021 r. (Druk Nr 259.01)
 9. Przedstawienie planu pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy na rok 2022. (Druk Nr 260.01)
 10. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Komisji Samorządowej i Dialogu Społecznego Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy za 2021 r. (Druk Nr 261.01)
 11. Przedstawienie planu pracy Komisji Samorządowej i Dialogu Społecznego Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy na rok 2022. (Druk Nr 262.01)                                              
 12. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy za 2021 r. (Druk Nr 263.01)                                                                                      
 13. Przedstawienie planu pracy Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy na rok 2022. (Druk Nr 264.01)                                                                                                            
 14. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Komisji Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy za 2021 r. (Druk Nr 265.01)                                                                 
 15. Przedstawienie planu pracy Komisji Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy na rok 2022. (Druk Nr 266.01)
 16. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Komisji Architektury i Planowania Przestrzennego Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy za 2021 r. (Druk Nr 268.01)
 17. Przedstawienie planu pracy Komisji Architektury i Planowania Przestrzennego Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy na rok 2022. (Druk Nr 269.01)
 18. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Komisji Kultury i Promocji Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy za 2021 r. (Druk Nr 271.01)
 19. Przedstawienie planu pracy Komisji Kultury i Promocji Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy na rok 2022. (Druk Nr 272.01)
 20. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy za 2021 r. (Druk Nr 273.01)
 21. Przedstawienie planu pracy Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy na rok 2022. (Druk Nr 274.01)
 22. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Komisji Sportu i Rekreacji Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy za 2021 r. (Druk Nr 277.01)    
 23. Przedstawienie planu pracy Komisji Sportu i Rekreacji Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy na rok 2022. (Druk Nr 278.01)
 24. Informacje Zarządu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
 25. Interpelacje i zapytania radnych, oświadczenia, wolne wnioski.
 26. Zamknięcie Sesji.                                                                                                                        

Przewodniczący Rady
Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Maciej Chmielewski