null

XXXII Sesja Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Rada Dzielnicy     
Bielany m.st. Warszawy

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m.st. Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817 t.j.) oraz § 18 ust. 1 pkt 1, § 17 ust. 2 i § 22 ust. 1 i 2 Statutu Dzielnicy Bielany miasta stołecznego Warszawy, stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 8814, z 2019 r. poz. 13139), w związku z art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) zwołuję XXXII Sesję Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy na dzień 1 lipca 2021 r. (czwartek) o godz. 14.00

Sesja odbędzie się w zdalnym trybie obradowania.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w sprawie rozpatrzenia skargi Pani ……………. z dnia 1.01.2021 r., na działania Zarządu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy. (Druk Nr 204.01)
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w sprawie rozpatrzenia skargi Pana ……………. z dnia 1.01.2021 r., na działania Zarządu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy. (Druk Nr 205.01)
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w sprawie rozpatrzenia skargi Pana ………….. z dnia 12.01.2021 r., na działania Zarządu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy. (Druk Nr 206.01)
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w sprawie rozpatrzenia skargi Państwa ………… z dnia 20.01.2021 r., na działania Zarządu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy. (Druk Nr 207.01)
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w sprawie rozpatrzenia skargi Pani ………… z dnia 20.01.2021 r., na działania Zarządu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy. (Druk Nr 208.01)
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w sprawie rozpatrzenia skargi Pana …………… z dnia 1.01.2021 r., na działania Zarządu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy. (Druk Nr 209.01)
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w sprawie rozpatrzenia skargi Państwa ………… z dnia 20.01.2021 r., na działania Zarządu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy. (Druk Nr 210.01)
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w sprawie rozpatrzenia skargi Pana ………. z dnia 22.01.2021 r., na działania Zarządu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy. (Druk Nr 211.01)
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w sprawie rozpatrzenia skargi Pana ……….. z dnia 1.01.2021 r., na działania Zarządu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy. (Druk Nr 212.01)
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w sprawie rozpatrzenia skargi Pana ………… z dnia 1.01.2021 r., na działania Zarządu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy. (Druk Nr 213.01)
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w sprawie rozpatrzenia skargi Pani ……….. z dnia 6.01.2021 r., na działania Zarządu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy. (Druk Nr 214.01)
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Trasy Mostu Północnego na odcinku od ulicy Marymonckiej do ulicy Modlińskiej. (Druk Nr 215.01)
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Rady Seniorów Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy. (Druk Nr 216.01)
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w sprawie przedłużenia kadencji członków Rady Seniorów Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy. (Druk Nr 217.01)
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w sprawie określenia granic stref mających wpływ na obniżenie lub podwyższenie stawki bazowej czynszu najmu za 1 m² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób m.st Warszawy. (Druk Nr 218.01) 
 18. nformacje Zarządu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy. 
 19. Interpelacje i zapytania radnych, oświadczenia, wolne wnioski.
 20. Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący Rady
Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Maciej Chmielewski