null

Porządek posiedzenia XXX Sesji Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy na dzień 11 maja 2021 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

DRUK NR  195.01

                                                                                                                                            Warszawa, 4 maja 2021 r.

Rada Dzielnicy                                                                                                                 
Bielany m.st. Warszawy                                  

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m.st. Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817 t.j.) oraz § 18 ust. 1 pkt 1, § 17 ust. 2 i § 22 ust. 1 i 2 Statutu Dzielnicy Bielany miasta stołecznego Warszawy, stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 8814, z 2019 r. poz. 13139), w związku z art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.), zwołuję XXX Sesję Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy na dzień 11 maja 2021 r. (wtorek) o godz. 16.30.

 

Sesja odbędzie się w zdalnym trybie obradowania.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w sprawie  zaopiniowania sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy za 2020 rok. (Druk Nr 190.01)
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym  Nr III do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 rok. (Druk Nr 193.01)
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym  Nr III do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 rok. (Druk Nr 194.01) 
 7. Informacje Zarządu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
 8. Interpelacje i zapytania radnych, oświadczenia, wolne wnioski.
 9. Zamknięcie Sesji.

  Przewodniczący Rady
  Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
  Maciej Chmielewski