null

XXIV Sesja Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m.st. Warszawa (Dz. U. z 2015, poz. 1438) oraz  § 18 ust. 1 pkt 1 i § 22 ust. 1 i 2 Statutu Dzielnicy Bielany miasta stołecznego Warszawy, stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 420) zwołuję na dzień 14 grudnia 2016 r. (środa) o godz. 16.00 XXIV Sesję Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy. Obrady  Sesji odbędą się w Urzędzie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy przy ul. Żeromskiego 29, piętro V (sala konferencyjna).

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XXII i XXIII Sesji Rady Dzielnicy Bielany.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał (stanowisk) i przyjęcie uchwał (stanowisk) w sprawie:
  1. wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym  Nr III do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 rok. (Druk Nr 244.01)
  2. wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym  Nr III do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 rok. (Druk Nr 246.01)
  3. wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym  Nr III do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 rok. (Druk Nr 249.01)
  4. zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie  zniesienia nazwy ulicy w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy (dotyczy ul. Kamedulskiej). (Druk Nr 248.01)
  5. zarządzenia wyborów do Rady Samorządu  Mieszkańców Ruda - jednostki niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy. (Druk Nr 247.01)
 5. Informacja Zarządu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
 6. Interpelacje i zapytania radnych, oświadczenia, wolne wnioski.
 7. Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący Rady
Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Robert Wróbel

Załączniki: