null

XXI Sesja Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m.st. Warszawa (Dz.U. z 2018.1817 t.j.) oraz § 18 ust. 1 pkt 1, § 17 ust. 2 i § 22 ust. 1 i 2 Statutu Dzielnicy Bielany miasta stołecznego Warszawy, stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 8814, z 2019 r. poz. 13139), w związku z art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.), zwołuję na dzień 01 lipca 2020 r. (środa) o godz. 17.00 XXI Sesję Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.

Sesja odbędzie się w zdalnym trybie obradowania.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy. 
  4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w sprawie   wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym  Nr III do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 rok.  (Druk Nr 135.01) 
  5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w sprawie w sprawie zaopiniowania sprawozdania z działalności Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy za rok 2019.  (Druk nr 134.01)
  6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w sprawie uchwalenia Regulaminu Komisji Mieszkaniowej Rady Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy. (Druk nr 136.01)
  7. Informacje Zarządu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
  8. Interpelacje i zapytania radnych, oświadczenia, wolne wnioski.
  9. Zamknięcie Sesji.

       
Przewodniczący Rady
Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Maciej Chmielewski
 

Załączniki: