null

XX Sesja Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Rada Dzielnicy
Bielany m.st. Warszawy

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m.st. Warszawa  (Dz.U. z 2018.1817 t.j.) oraz § 18 ust. 1 pkt 1, § 17 ust. 2 i § 22 ust. 1 i 2 Statutu Dzielnicy Bielany miasta stołecznego Warszawy, stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 8814, z 2019 r. poz. 13139), w związku z art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.), zwołuję na dzień 20 maja 2020 r. (środa) o godz. 16.15 XX Sesję Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.

Sesja odbędzie się w zdalnym trybie obradowania.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XVII i XVIII Sesji Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy. 
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w sprawie rozpatrzenia skargi ………………. z dnia 3.10.2019 r., na działania Zarządu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, w części dotyczącej lokalizacji inwestycji realizowanej w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2019, pn.  „Miejsce spotkań sportowych dla dzieci na Rudzie”. (Druk nr 110.01)
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w sprawie rozpatrzenia skargi ……………………. z dnia 5.02.2020 r., na działania Zarządu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, w części dotyczącej niezasadnego, nieuzasadnionego wydania polecenia pracownikowi dot. negatywnej oceny projektów zgłoszonych w budżecie obywatelskim oraz nieudzielenia odpowiedzi na przedstawione przez wnioskodawcę argumenty. (Druk nr 124.01)
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania sprawozdania z działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy za rok 2019. (Druk nr 125.01)
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy za 2019 rok. (Druk nr 126.01)
 8. Rozpatrzenie projektu stanowiska Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w sprawie zmniejszenia opłat i sposobu funkcjonowania obecnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. (Druk nr 130.01)
 9. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Komisji Sportu i Rekreacji Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy za 2019 r. (Druk Nr 111.01)
 10. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy za 2019 r. (Druk Nr 115.01)
 11. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Komisji Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy za 2019 r. (Druk Nr 117.01)
 12. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Komisji Architektury i Planowania Przestrzennego Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy za 2019 r. (Druk Nr 119.01)
 13. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego  Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy za 2019 r. (Druk Nr 123.01)
 14. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Komisji Kultury i Promocji Rady Dzielnicy Bielany m.st. 
 15. Przedstawienie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy na rok 2020. (Druk Nr 109.01)
 16. Przedstawienie planu pracy Komisji Sportu i Rekreacji Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy na rok 2020.  (Druk Nr 112.01)
 17. Przedstawienie planu pracy Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy na rok 2020.  (Druk Nr 116.01)
 18. Przedstawienie planu pracy Komisji Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy na rok 2020. (Druk Nr 118.01)
 19. Przedstawienie planu pracy Komisji Architektury i Planowania Przestrzennego Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy na rok 2020. (Druk Nr 120.01)
 20. Przedstawienie planu pracy Komisji Kultury i Promocji Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy na rok 2020. (Druk Nr 128.01)
 21. Informacje Zarządu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
 22. Interpelacje i zapytania radnych, oświadczenia, wolne wnioski.
 23. Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący Rady
Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Maciej Chmielewski

Załączniki: