null

XVIII Sesja Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Rada Dzielnicy
Bielany m.st. Warszawy

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m.st. Warszawa (Dz.U. z 2018.1817 j.t.) oraz  § 18 ust. 1 pkt 1, § 17 ust. 2  i § 22 ust. 1 i 2 Statutu Dzielnicy Bielany miasta stołecznego Warszawy, stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz.  z 2018 r. poz. 8814, z 2019 r. poz. 13139) zwołuję na dzień  5 lutego 2020 r. (środa) o godz. 17.00 XVIII Sesję Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy. Sesja odbędzie się w Urzędzie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy przy ul. Żeromskiego 29, piętro V (sala konferencyjna).

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XVI ( część II) Sesji Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy. 
  4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Huty. (Druk nr 99.01)
  5. Przedstawienie planu pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy na rok 2020. (Druk Nr 101.01)
  6. Informacje Zarządu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
  7. Interpelacje i zapytania radnych, oświadczenia, wolne wnioski.
  8. Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący Rady
Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Maciej Chmielewski
 

Załączniki: