null

XVII Sesja Rady Dzielnicy Bielany

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Rada Dzielnicy
Bielany m.st. Warszawy

  
Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m.st. Warszawa (Dz.U. z 2018.1817 j.t.) oraz  § 18 ust. 1 pkt 1, § 17 ust. 2  i § 22 ust. 1 i 2 Statutu Dzielnicy Bielany miasta stołecznego Warszawy, stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz.  z 2018 r. poz. 8814, z 2019 r. poz. 13139) zwołuję na dzień  16 stycznia 2020 r. (czwartek) o godz. 17.30 XVII Sesję Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
Sesja odbędzie się w Urzędzie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy przy ul. Żeromskiego 29, piętro V (sala konferencyjna).

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XV i XVI ( część I) Sesji Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy. 
  4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Chomiczówka.
  5. Rozpatrzenie projektu stanowiska Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy wyrażającej sprzeciw wobec rozbudowy kompleksowego zakładu odzysku odpadów zlokalizowanego przy ul. Wólczyńskiej 249 oraz konieczność przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Wólki Węglowej.
  6. Informacje Zarządu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
  7. Interpelacje i zapytania radnych, oświadczenia, wolne wnioski.
  8. Zamknięcie Sesji.

           
Przewodniczący Rady
Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Maciej Chmielewski
 

Załączniki: