null

XLVII Sesja Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, 19 października 2022 r. (środa) o godz. 14.00

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Rada Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy                    

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m.st. Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817 t.j.) oraz § 18 ust. 1 pkt 1, § 17 ust. 2 i § 22 ust. 1 i 2 Statutu Dzielnicy Bielany miasta stołecznego Warszawy, stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022 r. poz. 9305 t.j.), w związku z art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.) zwołuję XLVII Sesję Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy na dzień 19 października  2022 r. o godz. 14.00.

Sesja odbędzie się w zdalnym trybie obradowania.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w sprawie rozpatrzenia skargi z 01.07.2021 r. Przedsiębiorstwa Usług Wielobranżowych Sp. z o.o., wniesionej przez ..............................., na działania Dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.  (Druk Nr 336.01)
  4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w sprawie wskazania przedstawiciela Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w Radzie Seniorów Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy – kadencja 2022-2025. (Druk Nr 327.01)
  5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr III do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 rok. (Druk Nr 335.01)
  6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania dzielnicowego załącznika Nr III do wstępnego projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2023 rok. (Druk Nr 338.01)
  7. Informacje Zarządu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
  8. Interpelacje i zapytania radnych, oświadczenia, wolne wnioski.
  9. Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący Rady
Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Maciej Chmielewski