null

XL Sesja Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Rada Dzielnicy
Bielany m.st. Warszawy   
                 

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m.st. Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817 t.j.) oraz § 18 ust. 1 pkt 1, § 17 ust. 2 i § 22 ust. 1 i 2 Statutu Dzielnicy Bielany miasta stołecznego Warszawy, stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 8814, z 2019 r. poz. 13139), w związku z art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.) zwołuję XL Sesję Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy na dzień 10 marca 2022 r. (czwartek) o godz. 14.00.

Sesja odbędzie się w zdalnym trybie obradowania.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w sprawie rozpatrzenia skargi .................... z dnia 10.11.2021 r., na działania Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 214 im. Stanisława Skrypija w Warszawie (Druk Nr 284.01).
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w sprawie rozpatrzenia skargi .................... z dnia 17.12.2021 r. na działania Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 289 im. Henryka Sienkiewicza w Warszawie (Druk Nr 285.01).
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w sprawie wydania opinii do projektu uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii m.st. Warszawy na lata 2022-2025 (Druk Nr 282.01).
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania Załącznika Dzielnicowego Nr III do budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2021 rok (Druk Nr 281.01).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym  Nr III do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 rok (Druk Nr 280.01).
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym  Nr III do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 rok (Druk Nr 283.01).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym  Nr III do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 rok (Druk Nr 292.01).
 10. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy za 2021 r. (Druk Nr 287.01).
 11. Przedstawienie planu pracy Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy na rok 2022 (Druk Nr 288.01).
 12. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy za 2021 r. (Druk Nr 289.01).
 13. Przedstawienie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Dzielnicy Bielany  m.st. Warszawy na rok 2022 (Druk Nr 290.01).
 14. Informacje Zarządu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
 15. Interpelacje i zapytania radnych, oświadczenia, wolne wnioski.
 16. Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący Rady
Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Maciej Chmielewski