null

XI Sesja Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Rada Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m.st. Warszawa (Dz.U. z 2018.1817 j.t.) oraz $ 18 ust. 1 pkt 1, $ 17 ust. 2 i $ 22 ust. 1 i 2 Statutu Dzielnicy Bielany miasta stołecznego Warszawy, stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r.w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 8814) zwołuję na dzień 3 lipca 2019 r. (środa) o godz. 17.00 XI Sesję Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.

Sesja odbędzie się w Urzędzie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy przy ul. Żeromskiego 29, piętro V (sala konferencyjna).

Porządek obrad:

Otwarcie Sesji.

Przyjęcie porządku obrad.

Przyjęcie protokołów z IX i X Sesji Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Samorządu Mieszkańców Wawrzyszew - jednostki niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy. (Druk nr 64.01)

Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Samorządu Mieszkańców Olszyna - jednostki niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy. (Druk nr 65.01)

Rozpatrzenie projektu stanowiska Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w sprawie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych, rowerzystów i pojazdów na ulicach: Conrada, Sokratesa i Przy Agorze. (Druk nr 66.01)

Informacje Zarządu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.

Interpelacje i zapytania radnych, oświadczenia, wolne wnioski.

Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący Rady