null

Wydział Zamówień Publicznych dla Dzielnicy Bielany

Drukuj otwiera się w nowej karcie

ul. S. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa
tel.: (+48) 22 443 48 16
fax: (+48) 22 325 44 80
e-mail: bielany.zamowienia@um.warszawa.pl

Naczelnik
Eliza Krych-Palusińska

Do zakresu działania Wydziału Zamówień Publicznych dla Dzielnicy Bielany należy obsługa urzędu dzielnicy w sprawach zamówień publicznych, a w szczególności:

 1. Opracowywanie projektu planu zamówień publicznych urzędu dzielnicy, w oparciu o dane przesyłane przez wydziały dla dzielnicy;
 2. Sporządzanie, aktualizacja i publikacja planu postępowań urzędu dzielnicy;
 3. Zarządzanie procesem przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych realizowanych w urzędzie dzielnicy na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605), w tym: rozpatrywanie wniosków zakupowych urzędu dzielnicy dla zamówień o wartości równej lub przekraczającej 130 tys. zł netto oraz udział w pracach komisji przetargowych, w charakterze sekretarza komisji;
 4. Rozpatrywanie wniosków zakupowych urzędu dzielnicy dla zamówień o wartości przekraczającej 5 tys. zł brutto, a o wartości poniżej 130 tys. zł netto;
 5. Wydawanie rekomendacji co do sposobu udzielenia zamówienia publicznego w urzędzie dzielnicy;
 6. Przechowywanie i przekazywanie do archiwizacji dokumentacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych przeprowadzonych w urzędzie dzielnicy, na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605);
 7. Reprezentacja dzielnicy w sprawach związanych z wnoszeniem środków ochrony prawnej;
 8. Sporządzanie opinii dotyczących udzielania zamówień publicznych w urzędzie dzielnicy;
 9. Prowadzenie rejestru zamówień publicznych w odniesieniu do zamówień urzędu dzielnicy;
 10. Współpraca z Biurem Zamówień Publicznych oraz Urzędem Zamówień Publicznych, w związku z zamówieniami publicznymi, udzielanymi w Urzędzie Dzielnicy;
 11. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy, przekazanymi do kompetencji Dzielnicy, w zakresie udzielania zamówień publicznych oraz konkursów;
 12. Wykonywanie zadań w zakresie budowania i prowadzenia bazy danych o zamówieniach publicznych w m.st. Warszawie;
 13. Sporządzanie sprawozdań i raportów na temat zamówień publicznych, udzielonych w urzędzie dzielnicy i przekazywanie ich do Biura Zamówień Publicznych;
 14. Sporządzanie i przekazywanie Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych.