null

Wydział Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Bielany

Drukuj otwiera się w nowej karcie

ul. S. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa
tel.: (+48) 22 443 47 00 wew. 42 144
fax: (+48) 22 325 44 79
e-mail: bielany.wsr@um.warszawa.pl

Naczelnik
Mateusz Gotz

 

Do zakresu działania Wydziału Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Bielany należy w szczególności:

 1. Podejmowanie inicjatyw mających na celu popularyzację sportu i rekreacji wśród mieszkańców Dzielnicy przy wykorzystaniu bazy sportowej i rekreacyjnej znajdującej się na terenie Dzielnicy;
 2. Inicjowanie działań na rzecz rozwoju bazy sportowej i rekreacyjnej na terenie Dzielnicy;
 3. Współudział w planowaniu inwestycji sportowych;
 4. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie sportu i rekreacji, w tym:
 • z organizacjami pozarządowymi, podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działania na terenie Dzielnicy oraz wspieranie i powierzanie tym organizacjom oraz podmiotom realizacji zadań publicznych o charakterze dzielnicowym, dotyczących zadań i kompetencji wykonywanych przez Dzielnicę, z wyłączeniem ogłaszania wyników otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych, w szczególności:
  • przygotowywanie projektów uchwał Zarządu Dzielnicy w sprawie ogłoszeń otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych,
  • przyjmowanie ofert realizacji zadań publicznych,
  • przygotowywanie projektów uchwał Zarządu Dzielnicy w sprawie powoływania komisji konkursowych do spraw opiniowania ofert,
  •  przygotowywanie projektów uchwał Zarządu Dzielnicy w sprawie wyboru ofert,
  • przygotowywanie projektów umów o wsparcie/powierzenie realizacji zadań publicznych,
  • dokonywanie kontroli oraz oceny realizacji zadań publicznych,
 • z Pełnomocnikiem Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi przy realizacji zadania wymienionego w lit. a;
 1. Konsultowanie z Warszawską Radą Działalności Pożytku Publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w pkt. 4 lit. a, projektów aktów prawa miejscowego, dotyczących działalności statutowej tych organizacji, na zasadach i w trybie określonych w uchwale Rady m.st. Warszawy;
 2. Organizowanie i wspieranie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych o charakterze lokalnym;
 3. Tworzenie warunków do rozwoju sportu szkolnego w ramach zajęć pozalekcyjnych, w tym propagowanie i wspomaganie organizacji zajęć sportowych i rekreacyjnych oraz organizacji zawodów szkolnych na terenie Dzielnicy;
 4. Tworzenie warunków do uprawiania sportu i rekreacji przez osoby niepełnosprawne; 9) współdziałanie z Biurem Sportu i Rekreacji w zakresie realizacji ogólnomiejskich programów sportowych i rekreacyjno-sportowych na terenie Dzielnicy;
 5. W ramach nadzoru sprawowanego przez Zarząd Dzielnicy nad jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy, przekazanymi do kompetencji Dzielnicy, nie posiadającymi osobowości prawnej, których działalność statutowa dotyczy sportu i rekreacji (Centrum Rekreacyjno-Sportowego m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany - CRS), realizowanie zadań dotyczących w szczególności:
 • prowadzenia tej jednostki, za wyjątkiem tworzenia, likwidacji, reorganizacji w rozumieniu art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz wyposażania jej w majątek,
 • prowadzenia nadzoru nad tą jednostką, w tym:
  • wstępne zatwierdzanie planów rzeczowo-finansowych oraz rocznych sprawozdań z działalności,
  • wstępna akceptacja wniosków w sprawie zmian w zakresie planów budżetowych jednostki,
 • przygotowywania dokumentacji niezbędnej do rozpatrzenia sprawy w zakresie skargi lub wniosku, dotyczących zadań lub działalności jednostki.