null

Wydział Prawny dla Dzielnicy Bielany

Drukuj otwiera się w nowej karcie

ul. S. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa
tel.: 22 443 47 00 wew. 42 311
e-mail: bielany.wpr@um.warszawa.pl

Naczelnik
Małgorzata Dziewiecka

 

Do zakresu działań Wydziału Prawnego należy - z wyłączeniem spraw, które na podstawie Regulaminu Urzędu należą do właściwości Biura Prawnego - obsługa prawna Rady Dzielnicy, Członków Zarządu Dzielnicy, komórek organizacyjnych Urzędu Dzielnicy oraz delegatur, a w szczególności:

 1. Wydawanie opinii prawnych w sprawach przekazanych do kompetencji Dzielnicy, w tym w sprawach związanych z organizacją Urzędu Dzielnicy, a w szczególności:
 • opiniowanie projektów uchwał Rady Dzielnicy i Zarządu Dzielnicy, projektów pełnomocnictw i upoważnień oraz projektów umów,
 • opiniowanie innych spraw przekazanych ze względu na ich skomplikowany charakter;
 1. Wykonywanie zastępstwa procesowego w sprawach przekazanych do kompetencji Dzielnicy, z wyłączeniem zadań zastrzeżonych dla Biura Prawnego, w tym wykonywanie zastępstwa procesowego w sprawach:
 • dotyczących nieruchomości położonych na terenie Dzielnicy,
 • o ogłoszenie upadłości podmiotów, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia
 • 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344, z późn. zm.), mających siedzibę na obszarze Dzielnicy, bez względu na wysokość wierzytelności m.st. Warszawy,
 • roszczeń m.st. Warszawy z tytułu nakładów należnych m.st. Warszawie poniesionych przez m.st. Warszawa lub jego poprzednika prawnego - Skarb Państwa na budynki położone na obszarze Dzielnicy, zwrócone byłym właścicielom w związku z art. 5 dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy (Dz. U. poz. 279, z późn. zm.), jak również powództw związanych ze skutkami zwrotu przedmiotowych nieruchomości, w tym powództw wzajemnych oraz powództw o odszkodowania, bez względu na wartość przedmiotu sporu,
 • o ogłoszenie upadłości podmiotów, o których mowa w art. 491’ ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344, z późn. zm.), mających adres zamieszkania, a w przypadku jego braku adres zameldowania na obszarze Dzielnicy, bez względu na wysokość wierzytelności m.st. Warszawy;
 1. Wykonywanie zadań związanych z obsługą Rejestru Spraw Sądowych (RSS), w tym:
 • wprowadzanie nowych spraw do rejestru,
 • wprowadzanie bieżących zmian w rejestrze, wynikających z otrzymywanej na bieżąco korespondencji z sądów i od komorników;
 1. Prowadzenie terminarza spraw sądowych;
 2. Prowadzenie rejestru opinii prawnych;
 3. Sporządzanie rozliczeń, analiz, planów oraz sprawozdań dotyczących realizowanych zadań.