null

Wydział Nieruchomości dla Dzielnicy Bielany

Drukuj otwiera się w nowej karcie

ul. S. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa
tel.: (+48) 22 443 47 12 sekretariat
fax: (+48) 22 325 44 98
e-mail: bielany.wnd@um.warszawa.pl

Naczelnik
Lech Górski

Do zakresu działania Wydziału Nieruchomości dla Dzielnicy Bielany należy prowadzenie spraw dotyczących gospodarki nieruchomościami m.st. Warszawy położonymi na obszarze Dzielnicy, w szczególności:

 1. prowadzenie spraw dotyczących określania lub zmiany stawki procentowej oraz aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu;
 2. prowadzenie spraw dotyczących ustalania innego niż ustawowy termin wnoszenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, w zakresie nieprzekazanym do kompetencji innych komórek organizacyjnych Urzędu;
 3. prowadzenie spraw dotyczących udzielania 50% bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, przeznaczonych na cele mieszkaniowe;
 4. realizacja zadań, dotyczących windykacji należności m.st. Warszawy, mających związek z właściwością rzeczową Wydziału;  
 5. rejestracja i zakładanie akt dla nieruchomości gruntowych związanych z wyodrębnianiem lokali mieszkalnych na nieruchomościach m.st. Warszawy oraz nieruchomościach będących w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych, położonych na terenie Dzielnicy;
 6. zadania związane z realizacją ustalonych zasad gospodarowania nieruchomościami, będącymi we władaniu szkół i placówek oświaty i wychowania m.st. Warszawy, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej m.st. Warszawy nie posiadających osobowości prawnej, w zakresie zawierania umów najmu, dzierżawy i użyczenia na okres do 3 lat;
 7. prowadzenie spraw dotyczących wyrażania zgody na usunięcie drzew lub krzewów;
 8. udostępnianie nieruchomości w celu realizacji, modernizacji, naprawy, konserwacji i eksploatacji inwestycji liniowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi, według zasad ustalonych zarządzeniem Prezydenta, z obowiązkiem uwzględnienia interesu m.st. Warszawy;
 9. prowadzenie spraw dotyczących obciążania ograniczonymi prawami rzeczowymi – użytkowaniem lub służebnością przesyłu – nieruchomości udostępnionych przez Dzielnicę, w zakresie przekazanym do kompetencji Dzielnicy;
 10. prowadzenie spraw dotyczących służebności przejścia i przejazdu oraz drogi koniecznej, w szczególności ustanowienia, zmiany treści lub sposobu wykonywania, wygaśnięcia lub zniesienia tych praw, w tym także praw ustanowionych na rzecz m.st. Warszawy;
 11. prowadzenie spraw związanych z pomocą de minimis, mających związek z właściwością rzeczową Wydziału;
 12. naliczanie opłat z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości, zawieranie, zmiana i rozwiązywanie umów dzierżaw, najmu i użyczenia na okres nie dłuższy niż trzy lata, nieruchomości gruntowych, będących we władaniu lub stanowiących własność m.st. Warszawy, podejmowanie wszelkich czynności przygotowawczych, niezbędnych do zawierania, rozwiązywania lub zmiany tych umów, z wyłączeniem nieruchomości:
 • służących realizacji zadań ogólnomiejskich,
 • położonych na terenie więcej niż jednej dzielnicy,
 • pozostających we władaniu, administracji lub zarządzie jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy, innych niż jednostki organizacyjne m.st. o znaczeniu dzielnicowym;
 1. przygotowywanie projektów opinii o terenach będących przedmiotem wniosków składanych do ministra właściwego do spraw wewnętrznych przez podmioty z udziałem kapitału zagranicznego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278);
 2. przygotowywanie projektów decyzji, o których mowa w art. 36 ust. 4 i art. 37 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w odniesieniu do nieruchomości położonych na obszarze Dzielnicy oraz podejmowanie wszelkich czynności, w tym przygotowywanie projektów postanowień i zaświadczeń;
 3. prowadzenie spraw z zakresu występowania wobec właścicieli albo użytkowników wieczystych z żądaniem zwrotu wypłaconego odszkodowania;
 4. prowadzenie spraw z zakresu ujednolicenia terminu trwania użytkowania wieczystego;
 5. prowadzenie spraw oraz przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń, wezwań i zawiadomień o postępowaniach dotyczących nieruchomości m.st. Warszawy, położonych na terenie Dzielnicy w sprawach:
 • ustanowienia lub wygaśnięcia trwałego zarządu nieruchomości będących własnością m.st. Warszawy na rzecz jednostek organizacyjnych – dzielnicowych placówek oświatowych i wychowania oraz dzielnicowych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, a także innych dzielnicowych jednostek organizacyjnych,
 • zmiany stawki procentowej lub aktualizacji opłat z tytułu prawa trwałego zarządu w stosunku do nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy,
 • przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w tym do żądania zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
 1. prowadzenie spraw dotyczących rewitalizacji m.st. Warszawy w części dotyczącej Dzielnicy w zakresie realizowanych przez nią zadań – we współpracy z Biurem Architektury i Planowania Przestrzennego;
 2. sporządzanie deklaracji na podatek od nieruchomości stanowiących własność lub współwłasność m.st. Warszawy, położonych na terenie Dzielnicy oraz dokonywanie korekty deklaracji;
 3. planowanie dochodów i wydatków z tytułu podatku od nieruchomości;
 4. przygotowywanie projektów finansowych, bieżących i okresowych informacji, sprawozdań i analiz dotyczących działalności Wydziału;
 5. prowadzenie spraw w zakresie przedłużania terminu zagospodarowania nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste, w przypadku niezachowania terminów wynikających z zapisów umowy;
 6. prowadzenie spraw w zakresie wyznaczania terminów dodatkowych zagospodarowania nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste, w przypadku niezachowania terminów wynikających z zapisów umowy;
 7. prowadzenie spraw w zakresie ustalania dodatkowej opłaty rocznej, w przypadku niedotrzymania terminów zagospodarowania nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste wynikających z umowy;
 8. prowadzenie spraw w zakresie przedłużania terminów użytkowania wieczystego;
 9. dochodzenie pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu;
 10. prowadzenie spraw w ramach zwykłego zarządu nieruchomościami należącymi do zasobu m.st. Warszawy lub przeznaczonymi na realizację celów statutowych Dzielnicy oraz nieruchomościami pozostającymi w posiadaniu lub władaniu m.st. Warszawy, w tym podlegającymi komunalizacji, nie przekazanymi jednostkom organizacyjnym m.st. Warszawy;
 11. zadania związane z udostępnianiem stanowisk do prowadzenia handlu obwoźnego, prowadzenia obwoźnej działalności gastronomicznej ze stoisk mobilnych na skwerach i parkach, prowadzenia imprez gastronomiczno-plenerowych tzw. targów gastronomicznych w parkach, skwerach i zieleńcach poza pasem drogi, zgodnie z zasadami ustalonymi w zarządzeniach Prezydenta;
 12. bieżące aktualizowanie ewidencji zasobu nieruchomości m.st. Warszawy oraz nieruchomości podlegających komunalizacji, pozostających w posiadaniu lub władaniu m.st. Warszawy lub przeznaczonych na realizację celów statutowych Dzielnicy, na podstawie posiadanych dokumentów źródłowych;
 13. wnoszenie opłat z tytułu użytkowania wieczystego przysługującego m.st. Warszawie na gruntach Skarbu Państwa oraz reprezentowanie m.st. Warszawy przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym i sądami powszechnymi w sprawach aktualizacji opłat rocznych, zmiany stawki procentowej oraz bonifikat, z wyłączeniem nieruchomości powierzonych innym jednostkom organizacyjnym;
 14. aktualizacja opłat z tytułu użytkowania i służebności gruntowych;
 15.  prowadzenie spraw związanych z zawieraniem, zmianą i rozwiązywaniem umów dzierżaw nieruchomości zabudowanych garażami na okres dłuższy niż trzy lata oraz naliczanie opłat z tytułu bezumownego korzystania z tych nieruchomości;
 16. waloryzacja opłat, naliczanie opłat z tytułu bezumownego korzystania, egzekwowanie zaległych należności wynikających z umów dzierżawy i najmu  nieruchomości gruntowych zawartych na okres powyżej trzech lat, z wyłączeniem spraw powierzonych do realizacji jednostkom organizacyjnym m.st. Warszawy;
 17. analiza i weryfikacja treści decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji zatwierdzających projekt budowlany, które dotyczą inwestycji liniowych, a także nieruchomości m.st. Warszawy będących działkami drogowymi – drogi gminne i drogi wewnętrzne, w związku z gospodarowaniem nieruchomościami m.st. Warszawy położonymi na obszarze Dzielnicy;
 18. udział oraz podejmowanie w imieniu m.st. Warszawy czynności w postępowaniach prowadzonych przez nadzór budowlany, z wyłączeniem nieruchomości pozostających we władaniu, administracji lub zarządzie jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy, w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział;
 19. prowadzenie spraw dotyczących dochodzenia odszkodowania z tytułu ograniczenia praw do nieruchomości w trybie art. 124, art. 124a i art. 124b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.);
 20. wydawanie nieruchomości w związku z wydzierżawianiem na okres powyżej 3 lat nieruchomości m.st. Warszawy, realizowanym przez Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa lub nabyciem jej własności w trybie administracyjnym przez Skarb Państwa.