null

Wydział Mienia dla Dzielnicy Bielany

Drukuj otwiera się w nowej karcie

ul. S. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa
tel.: (+48) 22 443 48 24
fax: (+48) 22 325 44 76
e-mail: bielany.wmd@um.warszawa.pl

 

Naczelnik
Katarzyna Weremczuk


Do zakresu działania Wydziału Mienia dla Dzielnicy Bielany należy prowadzenie spraw dotyczących gospodarki nieruchomościami m.st. Warszawy położonymi na obszarze Dzielnicy, w szczególności:

Referat Zasobu Nieruchomości

 1. Prowadzenie ewidencji zasobu nieruchomości m.st. Warszawy oraz tych podlegających nabyciu na rzecz m.st. Warszawy, położonych na terenie dzielnicy Bielany.
 2. Prowadzenie projektów i sprawozdawczości finansowej.
 3. Sprawy z zakresu nieruchomości  przeznaczonych do zbycia w trybie przetargu lub rokowań.
 4. Sprawy z zakresu komunalizacji mienia na rzecz dawnej gminy Bielany, daw. Związku Dzielnicy-Gminy Żoliborz, obecnego m.st. Warszawy.
 5. Sprawy z zakresu zbywania nieruchomości zabudowanych, z których wykwaterowani zostali lokatorzy.
 6. Sprawy z zakresu zniesienia współwłasności nieruchomości zabudowanych.
 7. Sprawy z zakresu regulacji stanów prawnych gruntów zabudowanych garażami w trybie art. 211 ugn.
 8. Sprawy z zakresu regulacji stanów prawnych gruntów na rzecz wspólnot mieszkaniowych w trybie art. 209a ugn.
 9. Sprawy z zakresu nieruchomości przeznaczonych do zbycia  w trybie bezprzetargowym, w tym z zakresu przyłączeń gruntów.
 10. Sprawy z zakresu występowania o zwrot bonifikat udzielonych przy zbywaniu.
 11. Współpraca z innymi komórkami Urzędu w przygotowywaniu i promowaniu oferty inwestycyjnej m.st. Warszawy.

Referat Własności Nieruchomości

 1.  Sprawy z zakresu kontroli, rozwiązania umów użytkowania wieczystego.
 2. Sprawy z zakresu weryfikacji oświadczeń inwestora o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
 3. Sprawy z zakresu wydania na rzecz m.st. Warszawy nieruchomości bezumownie zajmowanych, w tym obciążenia z tego tytułu.
 4. Sprawy z zakresu sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych, wykreślenia hipotek z tego tytułu.
 5. Badanie stanów prawnych nieruchomości oraz wydawanie informacji o stanie roszczeń.

Referat Regulacji Stanów Prawnych

 1. Sprawy z zakresu postępowań mających na celu przeciwdziałanie zasiedzeniu gruntów m.st. Warszawy.
 2. Sprawy z zakresu opiniowania wykonania lub nie wykonania prawa pierwokupu.
 3. Sprawy z zakresu regulacji praw do nieruchomości na rzecz spółdzielni mieszkaniowych.
 4. Sprawy z zakresu regulacji praw do nieruchomości na rzecz osób fizycznych w trybie art. 207, art. 208 ugn.
 5. Sprawy z zakresu regulacji praw do nieruchomości na rzecz rodzinnych ogródków działkowych.
 6. Sprawy z zakresu postępowań wywłaszczeniowych oraz o zwrot wywłaszczonych nieruchomości.
 7. Sprawy z zakresu odpowiedzialności odszkodowawczej m.st. Warszawy wobec byłych właścicieli.
 8. Sprawy z zakresu regulowania praw m.st. Warszawy w księgach wieczystych.
 9. Sprawy z zakresu nabywania gruntów zajętych pod drogi publiczne gminne.
 10. Sprawy z zakresu scalenia i podziałów nieruchomości.
 11. Sprawy z zakresu postępowań o rozgraniczenie nieruchomości.