null

Wydział Kultury i Promocji dla Dzielnicy Bielany

Drukuj otwiera się w nowej karcie

ul. S. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa
tel.: (+48) 22 443 47 00 wew. 42 214, 42 318, 42 398
fax: (+48) 22 325 44 83
e-mail: bielany.wkp@um.warszawa.pl

Naczelnik
Szymon Lasocki


tel.: (+48) 22 443 47 00 wew. 42 318 – Referat Promocji i Komunikacji Społecznej
tel.: (+48) 22 443 47 00 wew. 42 398 – Referat Kultury
tel.: (+48) 22 443 47 00 wew. 42 214 – Wieloosobowe stanowisko ds. partycypacji społecznej

Do zakresu działania Wydziału Kultury i Promocji dla Dzielnicy Bielany należy w szczególności:

 1. promowanie, rozpowszechnianie i koordynacja działań dotyczących inicjatyw organizowanych przez Urząd Dzielnicy;
 2. prowadzenie spraw związanych z organizowaniem projektów kulturalnych na rzecz mieszkańców Dzielnicy;
 3. przygotowywanie materiałów promocyjnych o Dzielnicy, w tym wydawnictw własnych, gadżetów promocyjnych i innych;
 4. kontakty z mieszkańcami za pomocą kanałów komunikacji Urzędu Dzielnicy.

Referat Kultury

Do zakresu działania Referatu Kultury, wchodzącego w skład Wydziału Kultury i Promocji dla Dzielnicy Bielany, należy w szczególności:

 1. podejmowanie i realizacja działań z zakresu upowszechniania kultury wśród mieszkańców Dzielnicy, a w tym:
 • prowadzenie spraw związanych z organizacją dzielnicowych imprez kulturalnych,
 • prowadzenie spraw związanych z animacją działań kulturalnych;
 1. prowadzenie spraw działalności kulturalnej oraz instytucji kultury, przekazanych do kompetencji Dzielnicy (Biblioteka Publiczna im. S. Staszica w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, Bielański Ośrodek Kultury), w zakresie:
 • wykonywania zadań organizatora względem instytucji kultury, w tym:
  • prowadzenie rejestru tych instytucji;
  • wstępne zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych tych instytucji;
  • przyjmowanie od instytucji kultury rocznych sprawozdań merytorycznych;
  • wstępnego zatwierdzania wnioskowanych przez instytucje kultury i przyznawanych przez Zarząd Dzielnicy rocznych dotacji tym instytucjom na koszty prowadzenia przez nie działalności.
 1. wnioskowanie o przyznawanie nagród i stypendiów osobom zajmującym się na obszarze Dzielnicy twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami, na warunkach i w trybie określonych w uchwale Rady m.st. Warszawy;
 2. działania w obszarze monitorowania i realizacji „Programu opieki nad zabytkami m.st. Warszawy”, w zakresie przewidzianym dla Dzielnicy;
 3. prowadzenie spraw związanych ze współpracą z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie kultury, w tym:

a) z organizacjami pozarządowymi, podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.), prowadzącymi działania na terenie Dzielnicy oraz wspieranie i powierzanie tym organizacjom oraz podmiotom realizacji zadań publicznych o charakterze dzielnicowym, dotyczących zadań i kompetencji wykonywanych przez Dzielnicę, z wyłączeniem ogłaszania wyników otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych, a w szczególności:

 • przygotowywanie projektów uchwał Zarządu Dzielnicy w sprawie ogłoszeń otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych;
 • przyjmowanie ofert realizacji zadań publicznych;
 • przygotowywanie projektów uchwał Zarządu Dzielnicy w sprawie powoływania komisji konkursowych do spraw opiniowania ofert;
 • przygotowywanie projektów uchwał Zarządu Dzielnicy w sprawie wyboru ofert;
 • przygotowywanie projektów umów o wsparcie/powierzenie realizacji zadań publicznych;
 • dokonywanie kontroli oraz oceny realizacji zadań publicznych.

b) z Pełnomocnikiem Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi przy realizacji zadania wymienionego w lit. a;

 1. konsultowanie z Warszawską Radą Działalności Pożytku Publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w pkt. 5 lit. a, projektów aktów prawa miejscowego, dotyczących działalności statutowej tych organizacji, na zasadach i w trybie określonych w uchwale Rady m.st. Warszawy;
 2. współpraca z Biurem Kultury, Pełnomocnikiem Prezydenta m.st. Warszawy ds. Programu Edukacji Kulturalnej, w zakresie realizowanych zadań;
 3. przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do rozpatrzenia sprawy w zakresie skargi lub wniosku, dotyczących zadań lub działalności instytucji kultury.


Referat Promocji i Komunikacji Społecznej

Do zakresu działania Referatu Promocji i Komunikacji Społecznej, wchodzącego w skład Wydziału Kultury i Promocji dla Dzielnicy Bielany, należy w szczególności:

 1. podejmowanie działań w zakresie promocji Dzielnicy, w tym:
 • koordynacja działalności promocyjnej w Dzielnicy;
 • sporządzanie programu działań promocyjnych;
 • przygotowanie, realizacja oraz nadzór nad wykonywaniem programów promocji Dzielnicy,
 • przygotowywanie, realizacja oraz nadzór nad wykonywaniem programów promocji Dzielnicy, a także sporządzanie sprawozdań z wykonywania tych programów i przekazywanie ich do Biura Marketingu Miasta;
 • przygotowywanie i realizacja stosownych umów i porozumień w zakresie promocji;
 • przygotowywanie materiałów promocyjnych i informacyjnych dotyczących Dzielnicy, zgodnie z treścią zarządzenia Prezydenta, wprowadzającego system identyfikacji wizualnej m.st. Warszawy;
 • stała współpraca z Biurem Marketingu Miasta związana w szczególności ze stosowaniem systemu identyfikacji wizualnej znaku promocyjnego m.st. Warszawy w dzielnicowych materiałach promocyjnych i informacyjnych, w tym, w tworzeniu wspólnych projektów służących budowaniu marki m.st. Warszawy;
 • prowadzenie centralnego rejestru lokalnych przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, oświatowym, sportowym, społecznym i ekologicznym, organizowanych przez Dzielnicę;
 • prowadzenie spraw dotyczących zagranicznych wyjazdów służbowych Burmistrza, Członków Zarządu Dzielnicy i pracowników wydziałów dla dzielnicy.
 1. podejmowanie działań na rzecz komunikacji społecznej, w tym:
 • redagowanie lokalnego miesięcznika „Nasze Bielany”;
 • redagowanie internetowej strony Dzielnicy, w tym przekazywanie informacji dla mieszkańców;
 • prowadzenie stron Dzielnicy na portalach społecznościowych;
 • przygotowywanie, organizacja i obsługa konferencji prasowych z przedstawicielami mediów, jak również spotkań z mieszkańcami Dzielnicy, w sprawach dotyczących Dzielnicy;
 • udzielanie odpowiedzi na artykuły prasowe, dotyczące zadań wykonywanych przez Dzielnicę;
 • współpraca ze środkami społecznego przekazu celem dostarczenia bieżącej informacji o działalności Dzielnicy i jej organów;
 • przygotowywanie codziennych serwisów prasowych, ze szczególnym uwzględnieniem publikacji dotyczących Dzielnicy;
 • prowadzenie dokumentacji prasowej i audiowizualnej wydarzeń organizowanych przez Dzielnicę;
 • utrzymywanie bieżących, stałych i regularnych kontaktów z Rzecznikiem Prasowym Urzędu m.st. Warszawy oraz pracownikami Wydziału Prasowego Biura Marketingu Miast;
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi.

Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Partycypacji Społecznej

Do zakresu działania Wieloosobowego Stanowiska Pracy ds. Partycypacji Społecznej należy w szczególności:

 1. wykonywanie czynności związanych z realizacją budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy;
 2. koordynowanie działań dotyczących:
 • inicjatywy lokalnej;
 • konsultacji społecznych w Dzielnicy.