null

Wydział Kadr dla Dzielnicy Bielany

Drukuj otwiera się w nowej karcie

ul. S. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa
tel.: (+48) 22 443 47 00 wew. 42 306 
fax: (+48) 22 325 44 96
e-mail: bielany.wkd@um.warszawa.pl

Naczelnik
Anna Ołdakowska


Do zakresu działania Wydziału Kadr dla Dzielnicy Bielany należą sprawy kadrowe w szczególności:

 1. prowadzenie spraw kadrowych pracowników Urzędu Dzielnicy oraz kierowników jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy, łącznie z dyrektorami instytucji kultury, w zakresie udzielonych pełnomocnictw;
 2. realizacja polityki kadrowej Urzędu Dzielnicy w zakresie rekrutacji, selekcji, systemu ocen oraz systemu szkoleń;
 3. gospodarowanie etatami i funduszem płac w Urzędzie Dzielnicy, w zakresie udzielonych pełnomocnictw;
 4. prowadzenie spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych;
 5. prowadzenie spraw pracowników Urzędu Dzielnicy związanych z realizacją regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 6. planowanie i organizacja szkoleń, dokształcania oraz doskonalenia zawodowego pracowników Urzędu Dzielnicy;
 7. organizowanie praktyk studenckich, wolontariatu oraz staży dla bezrobotnych we współpracy z Urzędem Pracy m.st. Warszawy;
 8. opracowywanie projektu planu wydatków budżetu m.st. Warszawy dotyczącego wynagrodzeń, szkoleń i wydatków osobowych, nie zaliczanych do wynagrodzeń pracowników Urzędu Dzielnicy;
 9. współpraca ze służbą bezpieczeństwa i higieny pracy Biura Kadr i Szkoleń w zakresie realizacji w Urzędzie Dzielnicy przepisów BHP;
 10. przygotowywanie okresowych planów i sprawozdań z zakresu działania Wydziału, w tym planowanie zatrudnienia;
 11. sporządzanie sprawozdań do Głównego Urzędu Statystycznego – w części dotyczącej zatrudnienia;
 12. prowadzenie spraw związanych z ochroną zdrowia pracowników;
 13. prowadzenie rejestru krajowych delegacji służbowych pracowników wydziałów dla dzielnicy;
 14. wprowadzanie informacji do Biuletynu Informacji Publicznej, dotyczących procesu rekrutacji;
 15. organizowanie ślubowania dla pracowników Urzędu Dzielnicy;
 16. współpraca z Biurem Kadr i Szkoleń w zakresie organizacji służby przygotowawczej dla pracowników Urzędu Dzielnicy.