null

Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Bielany

Drukuj otwiera się w nowej karcie

ul. S. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa
tel. 22 443 47 00 wew. 42 388, 42 330, 42 331 
fax: (+48) 22 325 44 85
e-mail: bielany.wir@um.warszawa.pl

Naczelnik
Paweł Sondij

Zajęcie pasa drogowego (roboty, awarie) oraz organizacja ruchu:   
tel.: (+48) 22 443 47 00 wew. 42 331
Zajęcie pasa drogowego (lokalizacja i umieszczenie urządzeń):    
tel.: (+48) 22 443 47 00 wew. 42 330
Zajęcie pasa drogowego (zjazdy, obiekty budowlane, prawa wyłączności), oświetlenie ulic gminnych:   
tel.: (+48) 22 443 47 00 wew. 42 330, 42 393
Zieleń przyuliczna, obsługa geodezyjna:   
tel.: (+48) 22 443 47 00 wew. 42 395
Inwestycje oraz remonty:
tel.: (+48) 22 443 47 00 wew. 42 392, 42 391
Współpraca z MPWiK, infrastruktura wodociągowo kanalizacyjna: 
tel.: (+48) 22 443 47 00 wew. 42 394

Do zakresu działania Wydziału Infrastruktury dla Dzielnicy Bielany należy w szczególności:

 1. Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem i rozwojem infrastruktury komunalnej w zakresie systemów: wodociągowo-kanalizacyjnego, ciepłowniczego, elektroenergetycznego i gazowego;
 2. Monitorowanie procesów rozwojowych, samoistnych i stymulowanych zamierzeniami planistycznymi Dzielnicy, w celu dokonania oceny zapotrzebowania oraz rezerw zaopatrzenia w media energetyczne, wodę i kanalizację;
 3. Badanie spójności planów rozwoju przedsiębiorstw energetycznych z założeniami do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Dzielnicy;
 4. Dokonywanie oceny funkcjonowania odkrytego systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu Dzielnicy – w tym zamierzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania systemu;
 5. Przygotowywanie i wykonywanie niezbędnych inwestycji oraz utrzymanie i eksploatacja urządzeń wodnych istotnych dla funkcjonowania odkrytego systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych;
 6. Podejmowanie działań przywracających prawidłowe funkcjonowanie systemu w sytuacjach awaryjnych;
 7. Ewidencja urządzeń infrastruktury komunalnej w zakresie branż, o których mowa w pkt 1, oraz współpraca w tym zakresie z Biurem Geodezji i Katastru przy tworzeniu, wdrażaniu i eksploatacji ogólnomiejskiego systemu informatycznego do gromadzenia i przetwarzania danych przestrzennych, wchodzącego w skład infrastruktury informacji przestrzennej m.st. Warszawy;
 8. Podejmowanie działań interwencyjnych w przypadkach zagrożeń i awarii;
 9. Wykonywanie zadań związanych z zarządzaniem drogami gminnymi, znajdującymi się na obszarze Dzielnicy, wynikających z przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, z późn. zm.);
 10. Wykonywanie zadań związanych z drogami wewnętrznymi, a w szczególności budowa, przebudowa, remonty, utrzymanie, ochrona i oznakowanie dróg wewnętrznych, położonych na obszarze Dzielnicy, stanowiących własność m.st. Warszawy lub będących we władaniu m.st. Warszawy, a nie przekazanych w zarząd innym podmiotom oraz zarządzanie tymi drogami, w tym zawieranie umów: najmu, dzierżawy i użyczenia, dotyczących gruntów w pasie drogowym tych dróg;
 11. Realizacja i nadzór nad prawidłowym wykonywaniem zadań związanych z utrzymaniem zieleni przyulicznej na drogach gminnych i wewnętrznych;
 12. Wykonywanie zadań z zakresu utrzymania i funkcjonowania iluminacji obiektów;
 13. Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i realizacją zadań inwestycyjnych oraz remontowych, określonych w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej m.st. Warszawy i Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy;
 14. Bieżące rozliczanie wydatków inwestycyjnych i remontowych;
 15. Końcowe rozliczanie inwestycji i remontów oraz przekazywanie mienia powstałego w wyniku realizacji inwestycji przyszłemu użytkownikowi, a w szczególności rozliczanie rzeczowo-finansowe zrealizowanych inwestycji, we współpracy z Głównym Księgowym Dzielnicy;
 16. Przygotowywanie propozycji wieloletnich i rocznych planów inwestycyjnych oraz remontowych, dotyczących Dzielnicy i przekazywanie ich do Biura Rozwoju Miasta;
 17. Przekazywanie danych o wykonaniu inwestycji i remontów do Biura Rozwoju Miasta;
 18. Przygotowywanie propozycji, w zakresie finansowym i rzeczowym, zadań inwestycyjnych i remontowych do uwzględnienia w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej m.st. Warszawy i Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy oraz propozycji zmian w załączniku dzielnicowym w trakcie trwania roku budżetowego, wraz z wynikającymi z tego zmianami w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy;
 19. Prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem i realizacją inwestycji i remontów określonych w załącznikach dzielnicowych do uchwały budżetowej m.st. Warszawy i w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy;
 20. Współpraca z właściwymi biurami w zakresie przygotowywania i realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych, w tym uzyskiwanie stosownych opinii;
 21. Monitorowanie zadań, inwestycji i remontów Dzielnicy realizowanych przez podmioty wykonujące zadania inwestycyjne i remontowe;
 22. Podejmowanie działań na rzecz racjonalnego i efektywnego wykorzystywania mediów energetycznych, wody i kanalizacji w obiektach nadzorowanych przez Urząd Dzielnicy;
 23. Badanie spójności planów rozwojowych jednostek realizujących budowę infrastruktury komunalnej, w zakresie systemów wodociągowo-kanalizacyjnego, ciepłowniczego, gazowego i elektroenergetycznego, z planami budowy i remontów dróg oraz inicjowanie rozwiązań koordynujących procesy inwestycyjne;
 24. Sprawy miejsc pamięci narodowej.