null

Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy Bielany

Drukuj otwiera się w nowej karcie

ul. S. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa
tel: (+48) 22 443 47 00 wew. 42 215, 42 216
fax: 22 325 44 92 
e-mail: bielany.wdg@um.warszawa.pl

Naczelnik
Filip Florczak

Ewidencja działności gospodarczej CEIDG:

tel.: (+48) 22 443 46 90, (+48) 22 443 46 91, (+48) 22 443 46 94

Zezwolenia na alkohol:
tel.: (+48) 22 443 46 95, (+48) 22 443 46 96

Bielański Integrator Przedsiębiorczych:
tel.: (+48) 22 443 47 02

Do zakresu działania Wydziału Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy Bielany należą sprawy działalności gospodarczej i zezwoleń, a w szczególności:

 1. udzielanie informacji o zasadach wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, a także o innych obowiązkach związanych z rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej;
 2. wykonywanie czynności związanych z ewidencją działalności gospodarczej;
 3. przyjmowanie wniosków dotyczących wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, przesyłanie wniosków do CEIDG, a także ich archiwizacja;
 4. wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem ewidencji pól biwakowych;
 5. wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem ewidencji obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, określonych w art. 35 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1553, z późn. zm.);
 6. realizacja na terenie Dzielnicy założeń programu „Innowacyjna Warszawa 2020. Program wspierania przedsiębiorczości”, poprzez inicjowanie, koordynowanie oraz prowadzenie samodzielnie i w partnerstwie działań na rzecz poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej;
 7. prowadzenie działań promocyjnych, informacyjnych i edukacyjnych w zakresie przedsiębiorczości;
 8. koordynacja działań i współpraca z właściwymi podmiotami oraz partnerami w zakresie udzielania kompleksowej informacji o pozyskiwaniu środków, w tym z funduszy europejskich, przedsiębiorcom podejmującym i prowadzącym działalność gospodarczą na terenie Dzielnicy;
 9. inicjowanie tworzenia projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich w zakresie właściwości Dzielnicy;
 10. udzielanie informacji na temat możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków funduszy europejskich jednostkom organizacyjnym m.st. Warszawy, przekazanym do kompetencji Dzielnicy oraz zainteresowanym podmiotom z terenu Dzielnicy;
 11. koordynacja projektów realizowanych w Dzielnicy, które korzystają z finansowania w ramach określonych funduszy europejskich oraz prowadzenie elektronicznego systemu monitoringu realizacji tych projektów;
 12. przygotowywanie projektów zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wykonywanie innych czynności, wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487, z późn. zm.);
 13. przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do przekazania organowi II instancji, w ramach złożonych przez stronę postępowania środków odwoławczych;
 14. przekazywanie, na wniosek Biura Rozwoju Gospodarczego, informacji i sprawozdań objętych zakresem działania Wydziału;
 15. przekazywanie bieżących informacji dotyczących realizowanych zadań w zakresie środków z funduszy europejskich do Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju.