null

Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bielany

Drukuj otwiera się w nowej karcie

ul. S. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa
tel.: (+48) 22 443 46 75, (+48) 22 443 46 76
fax: (+48) 22 325 44 84
e-mail: bielany.wab@um.warszawa.pl

Naczelnik
Aleksandra Urban

Do zakresu działania Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bielany należy w szczególności:

 1. Prowadzenie postępowań administracyjnych w trybie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dla inwestycji:
 • stanowiących obiekty kubaturowe o powierzchni całkowitej poniżej 15.000 m2,
 • wysokości poniżej 30 m,
 • dotyczących dróg gminnych, z wyłączeniem inwestycji:
 • przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych oraz organizacji międzynarodowych,
 • naczelnych i centralnych organów administracji państwowej,
 • wykraczających swoim zasięgiem poza granice Dzielnicy;
 1. Prowadzenie postępowań administracyjnych w trybie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane dla inwestycji:
 • stanowiących obiekty kubaturowe o powierzchni całkowitej poniżej 15.000 m2,
 • wysokości poniżej 30 m,
 • dotyczących dróg gminnych, z wyłączeniem inwestycji:
 • przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych oraz organizacji międzynarodowych,
 • naczelnych i centralnych organów administracji państwowej,
 • wykraczających swoim zasięgiem poza granice Dzielnicy;
 1. Prowadzenie postępowań administracyjnych według ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych  dla inwestycji dotyczących dróg gminnych;
 2. Prowadzenie oceny oddziaływania na środowisko, określonej w art. 88 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w ramach postępowań w sprawie wydania decyzji wymienionych w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10 i 14 w.wym. ustawy oraz prowadzenie postępowania administracyjnego określonego w art. 96 ust. 1 ww. ustawy, dla przedsięwzięć innych niż mogące znacząco oddziaływać na środowisko, które nie są bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000;
 3. Współdziałanie z Biurem Architektury i Planowania Przestrzennego w celu usprawnienia prowadzonych postępowań administracyjnych i zharmonizowania działań w m.st. Warszawie;
 4. Przekazywanie kopii wydanych rozstrzygnięć do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego;
 5. Prowadzenie rejestrów wymaganych prawem i przekazywanie ich do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego oraz właściwym organom i jednostkom;
 6. Prowadzenie postępowań administracyjnych według ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji dla inwestycji niezastrzeżonych do kompetencji Biura Architektury i Planowania Przestrzennego;
 7. Podejmowanie czynności w trybie art. 57 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym
 8. Przygotowywanie i wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 9. Przygotowywanie zaświadczeń, opinii, uzgodnień i innych stanowisk wymaganych przepisami prawa dla inwestycji należących do kompetencji Dzielnicy.