null

Wydanie zaświadczenia

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Wymagane Dokumenty

  1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania podpisany przez wyborcę, którego zaświadczenie ma dotyczyć.
  2. Dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu).
  3. Upoważnienie do odbioru zaświadczenia o prawie do głosowania - w przypadku odbioru zaświadczenia przez inną osobę. Pełnomocnik musi okazać się dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość.

Opłaty

Brak.

Miejsce złożenia i odbioru:

Dowolny urząd – usługa jest odmiejscowiona.

ZASADA! Zaświadczenie odbiera się w urzędzie, do którego był złożony wniosek.

Tu sprawdzisz adresy warszawskich urzędów: Delegatura Biura Administracji i Spraw Obywatelskich w Dzielnicy.

Termin realizacji wniosku:

Niezwłocznie – bezpośrednio przy okienku.

Termin składania wniosków:

Od 1 września 2023 r. do 12 października 2023 r.

Podstawowe informacje:

Wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów otrzymuje na wniosek złożony do dowolnie wybranego urzędu zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w okresie od 44 dnia przed dniem wyborów do 3. dnia przed dniem wyborów.

Wniosek składa się na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem wyborcy.

Odbiór zaświadczenia o prawie do głosowania następuje przez wyborcę lub upoważniona przez niego osobę w urzędzie, w którym złożono wniosek.

Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania jest skreślany ze spisu wyborców w którym został on ujęty.

W przypadku utraty zaświadczenia, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcia udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

Na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania wyborca, który w dniu wyborów będzie przebywał poza miejscem swojego zamieszkania może głosować w dowolnie wybranym przez siebie lokalu wyborczym w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy.  
  2. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 3 sierpnia 2023 r. w sprawie spisu wyborców.
  3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie wzorów wniosków o ujęcie w obwodzie głosowania, skreślenie wyborcy z Centralnego Rejestru Wyborców, zmianę miejsca głosowania oraz wzoru i sposobu ewidencjonowania zaświadczeń o prawie do głosowania.