null

Wybory do Rady Seniorów Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, kadencja 2018-2021

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zgodnie z§ 8 Statutu Rady Seniorów Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, stanowiącym załącznik do UchwałyNr 20/V/2015 Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy z dnia  11 lutego 2015 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w dniu 05 czerwca 2018 r., podjął uchwałę nr 4453/2018, w sprawie ogłoszenia o głosowaniu na kandydatów na przedstawicieli mieszkańców – członków Rady Seniorów Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy – kadencja 2018 - 2021

WYBORY ODBĘDĄ SIĘ W TERMINIE:  14-22 CZERWCA 2018 R.

 1. Głosowanie odbywać się będzie w terminie od 14 czerwca, do 22 czerwca 2018 r.
   
 2. Do głosowania uprawnione są osoby w wieku powyżej 60 lat, zamieszkałe na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
   
 3. Procedura głosowania na kandydatów odbywa się poprzez oddanie głosu na Karcie Wyborczej Część B, przy czym oddaje się głos tylko na jednego kandydata.
   
 4. Druk Karty Wyborczej Część B, dostępny będzie  wyłącznie w stanowisku 49, Wydziału Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, w przy ul. Żeromskiego 29 (parter). Wydanie druku Karty Wyborczej Część B osobie uprawnionej do głosowania, o której mowa w ustępie 2 (powyżej), nastąpi po osobistym złożeniu pisemnego oświadczenia na druku Karty Wyborczej Część A. Każdej uprawnionej osobie wydany zostanie JEDEN egzemplarz, Karty Wyborczej Część B. Nie jest dopuszczalne udzielenie pełnomocnictwa do pobrania druku Karty Wyborczej Część B.
   
 5. Druk Karty Wyborczej Część A będzie do pobrania w okienku nr 49 Wydziału Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, lub na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy www.bielany.waw.plw zakładce Rada Seniorów Dzielnicy Bielany.
   
 6. Kartę wyborczą Część B:
  1. Składa się w urnie wystawionej w Urzędzie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy - Wydział Obsługi Mieszkańców przy ul. Żeromskiego 29 (parter), w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek 8.00-18.00, wtorek-piątek 8.00-16.00)
  2. lub przesyła drogą korespondencyjną (pocztą) – na adres: Urząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy ul. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa z dopiskiem „Rada Seniorów Dzielnicy Bielany – głosowanie”.
    
 7. Osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z przyczyn upośledzenia narządu ruchu, mogą zwrócić się do Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany tel.(22)56–89-193  w godz. 09:00 – 15:00,  o zapewnienie transportu do siedziby Urzędu Dzielnicy Bielany, ul. Żeromskiego 29, w celu pobrania karty wyborczej i oddania głosu.
   
 8. Zaznaczenie kilku kandydatów na karcie wyborczej, niewypełnienie karty, nieczytelne wypełnienie karty wyborczej lub złożenie kilku kart wyborczych przez jedną osobę, wyklucza jej głos w procedurze głosowania.
   
 9. Karta, która wpłynie po terminie nie będzie uwzględniona w trakcie zliczania głosów.  W przypadku karty przesłanej pocztą liczy się data stempla pocztowego wpływu karty do Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
   
 10. Po upływie terminu głosowania karty zostaną sprawdzone pod względem formalnym i zliczone przez upoważnionych pracowników Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
   
 11. Po weryfikacji kart sporządza się listę kandydatów według uzyskanej liczby głosów. Dziewięciu kandydatów z największą liczbą uzyskanych głosów, stanowi przedstawicieli mieszkańców Dzielnicy Bielany w Radzie Seniorów Dzielnicy Bielany. W przypadku równej liczby głosów, decyduje liczba głosów zebranych na etapie procedury zgłaszania kandydatów.
   
 12. Pozostali kandydaci znajdują się na liście rezerwowej. W przypadku konieczności powołania nowego przedstawiciela mieszkańców - w sytuacjach innych niż upływ kadencji członka Rady – powołuje się kolejnego kandydata odpowiednio stosując ust. 11.
   
 13. Listy, o których mowa w ust. 11 i 12 zostaną umieszczone na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,.

Lista kandydatów do Rady Seniorów Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy:

 1. JADWIGA BORKOWSKA – Emerytowana nauczycielka, wolontariuszka w PKPS na Bielanach
 2. GRAŻYNA JAKUBCZAK –Emerytka, aktywna w TKKF „Chomiczówka” i Klubie Seniora
 3. IRENEUSZ KUSINA– Emeryt, członek Klubu Seniora „Uśmiech”
 4. LUCYNA KUSINA – Emerytka, ekonomistka, członek Klubu Seniora „Uśmiech”
 5. GRAŻYNA LEWIŃSKA– Aktywnie i skutecznie działa na rzecz seniorów Dzielnicy Bielany.
 6. EWA MAŃKOWSKA– Emerytka, aktywnie działa w Uniwersytecie III Wieku im. Haliny Szwarc 
 7. ZYGMUNT MORAWSKI– Przewodniczący Samorządu Mieszkańców Wawrzyszewa
 8. ROMANA NAWARA– Prezes Warszawskiego Stowarzyszenia Amazonek
 9. ALINA RYBICKA –Członek Rady Osiedla i Samorządu Osiedla Piaski.
 10. EWA SZEMIŃSKA-MORSAKOWSKA– Emerytka , wolontariuszka w OPS Bielany
 11. ELŻBIETA URBAŃSKA– Aktywnie udziela się w radzie Osiedla Piaski
 12. JOLANTA WÓJCIKIEWICZ – w latach 1998-2002 z-ca burmistrza Dzielnicy Bielany, pracuje w Biurze Poselskim Joanny Fabisiak
 13. ZBIGNIEW ZIELIŃSKI– Aktywnie działa w Radzie Osiedla WSM Piaski
 14. ALICJA ZIENIUK – Emerytka, aktywnie działa w klubach: Państwo – Miasto i Międzypokoleniowych
 15. BOŻENA ŻEBROWSKA – Działa aktywnie w Ośrodku Wsparcia dla Seniorów nr 2, z-ca Przewodniczącego Klubu Seniora

Załączniki: