null

Wniosek w sprawie zmiany miejsca głosowania

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wniosek w sprawie zmiany miejsca głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

  1. PRZEZ INTERNET

Skorzystaj z usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji – link do usługi

  1. W URZĘDZIE

Wymagane Dokumenty:

  1. Wniosek wyborcy w sprawie zmiany miejsca głosowania
  2. Dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu).

Wniosek składa się w urzędzie gminy, właściwej dla wybranego stałego obwodu głosowania zgodnie z miejscem przebywania w dniu wyborów

Opłaty:

Brak.

Miejsce złożenia wniosku:

Urząd właściwy dla wybranego stałego obwodu głosowania zgodnie z miejscem przebywania w dniu wyborów.

Tu sprawdzisz adresy warszawskich urzędów: Delegatura Biura Administracji i Spraw Obywatelskich w Dzielnicy.

Termin odpowiedzi:

Niezwłocznie.

Termin składania dokumentów:

od 1 września do 12 października

Podstawowe informacje:

Wniosek składa się w urzędzie gminy, właściwej dla wybranego stałego obwodu głosowania zgodnie z miejscem przebywania w dniu wyborów, najpóźniej w 3 dniu przed dniem wyborów (dot. także osób, stale zamieszkałych za granicą, które będą przebywały w Polsce w dniu wyborów).

Wniosek w sprawie zmiany miejsca głosowania na piśmie utrwalonym w postaci papierowej wg obowiązującego wzoru. Wniosek musi być podpisany przez wyborcę i osobiście przekazany w oryginale lub w inny sposób doręczony do urzędu (np. za pośrednictwem innej osoby, poczty, kuriera lub złożony w biurze podawczym urzędu), z zastrzeżeniem, iż datą złożenia wniosku jest data wpływu tego wniosku do urzędu gminy, a nie data jego nadania.

Niedopuszczalne jest złożenie / doręczenie wniosku o zmianę miejsca głosowania w formie kserokopii lub skanu za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej.

Złożenie wniosku o zmianę miejsca głosowania skutkuje ujęciem wyborcy w spisie w obwodzie głosowania właściwym dla adresu przebywania i skreśleniem ze spisu w stałym obwodzie głosowania właściwym dla adresu zameldowania na pobyt stały lub adresu stałego zamieszkania.

Wyborcy przebywający za granicą i posiadający ważne polskie paszporty mogą złożyć wniosek o ujęcie w spisie wyborców do właściwego terytorialnie konsula w terminie do 5. dnia przed dniem wyborów, tj. do dnia 10 października 2023 r.

Wyborcy przebywający na polskich statkach morskich znajdujący się w podróży w dniu wyborów mogą złożyć wniosek o ujęcie w spisie wyborców sporządzanym przez kapitana statku do 5. dnia przed dniem wyborów, tj. do dnia 10 października 2023 r.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy.  
  2. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 3 sierpnia 2023 r. w sprawie spisu wyborców.
  3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie wzorów wniosków o ujęcie w obwodzie głosowania, skreślenie wyborcy z Centralnego Rejestru Wyborców, zmianę miejsca głosowania oraz wzoru i sposobu ewidencjonowania zaświadczeń o prawie do głosowania.