null

VI sesja Rady Dzielnicy Bielany

Drukuj otwiera się w nowej karcie

1 marca bieżącego roku odbyła się VI sesja Rady Dzielnicy Bielany. Radni Bielan przyjęli protokoły z obrad IV i V sesji oraz ustalili porządek obrad.

Zajmowano się m.in. stanowiskiem Rady w sprawie przebiegu północnego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 w kierunku Gdańska. Komisja Architektury, Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej i Ekologii Rady Dzielnicy Bielany w swoim stanowisku uznała, że ze względu na fakt, że północno-zachodnie tereny dzielnicy, są szczególnie dotknięte degradacją środowiska, z powodu bliskości kompostowni, wysypiska śmieci, rozlewni paliw, gazociągu oraz krematorium i cmentarza, należy zachować szczególną ostrożność przy wyborze trasy S-7 przez Bielany, a jeśli to możliwe przede wszystkim ze względów ekologicznych, podjąć próby wyprowadzenia jej poza Bielany.

Komisja negatywnie zaopiniowała wycinkę 5 ha lasu z Lasu Bemowskiego, a także uzgodniła, że jeśli trasa będzie powstawać w okolicach osiedla Chomiczówka, to wariant taki zostanie poparty tylko przy spełnieniu następujących warunków:

  • trasa będzie przebiegać w tunelu (w pobliżu budynków mieszkalnych), przy czym kominy odprowadzające spaliny będą wyposażone w bardzo wysokiej jakości filtry;
  • w miejscach lokalizacji ewentualnych węzłów komunikacyjnych będą zastosowane maksymalne zabezpieczenia przeciwhałasowe i przeciwspalinowe celem kompensacji wpływu zanieczyszczeń i hałasu na człowieka i środowisko.

Radni dyskutowali nad przyjęciem kilku uchwał. Dyskusja dotyczyła m.in. wniesienia inicjatywy uchwałodawczej do Rady m. st. Warszawy odnośnie zmiany uchwały Rady z 3 lipca 2003 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej m. st. Warszawy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze roku budżetowego.

Radni dyskutowali też nad wniesieniem inicjatywy uchwałodawczej do Rady m. st. Warszawy odnośnie zmiany uchwały Nr XLII/999/2004 Rady m. st. Warszawy z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie sprzedaży, zamiany i nabywania lokali mieszkalnych w domach wielolokalowych. Ten projekt uchwały nie uzyskał akceptacji większości radnych.

Rada Dzielnicy przyjęła natomiast uchwałę o likwidacji Szkoły Podstawowej Sportowej nr 21 im. Janusza Kusocińskiego, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Sportowych nr 50 im. Janusza Kusocińskiego. Opowiedziała się też za wnioskiem o zmianach w załączniku dzielnicowym do projektu budżetu m. st. Warszawy na 2007 r.

Radni z aprobatą odnieśli się do propozycji utworzenia Centrum Rekreacyjno-Sportowego m. st. Warszawy w Dzielnicy Bielany przy ul. Marymonckiej 42, a także przyjęli uchwałę o wygaśnięciu mandatu zmarłej radnej Agaty Gąsiorowskiej z PiS, której pamięć uczczono na początku sesji minutą ciszy.

Zastępca burmistrza Kacper Pietrusiński przedstawił radnym sprawozdanie z pracy zarządu dzielnicy w okresie między sesjami, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady. W ramach porządku obrad radni przedstawili interpelacje i zapytania oraz wysłuchali odpowiedzi i zapytań złożonych podczas poprzedniej sesji.