null

Uchwalono plan zagospodarowania Placówki Południowej

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Na sesji w dniu 30 sierpnia br. Rada Gmina zatwierdziła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części rejonu urbanistycznego Wawrzyszew - Placówka Południowa.

Plan zagospodarowania przestrzennego części rejonu urbanistycznego ŻH - Wawrzyszew - Placówka Południowa obejmuje obszar, zawarty pomiędzy ulicami: Wólczyńską, Conrada, Bogusławskiego i projektowana Trasą Mostową (Mostu Północnego).

Celem planu jest umożliwienie wprowadzenia zabudowy mieszkaniowej i usługowej oraz ustalenie zasad zagospodarowania terenu z uwzględnieniem warunków zrównoważonego rozwoju, w tym: kształtowania i utrzymania ładu przestrzennego w harmonii ze środowiskiem przyrodniczym, zagospodarowania wolnych terenów, komunikacji oraz uzbrojenia terenu.

Plan ustala:

  1. nakaz realizacji obiektów o wysokich walorach architektonicznych,
  2. zakaz lokalizowania wszelkich obiektów tymczasowych, z wyjątkiem związanych z prowadzoną budową,
  3. zakaz lokalizacji wolnostojących tablic i urządzeń reklamowych o wysokości większej niż 3 m i powierzchni tablic przekraczającej 3 m2,
  4. ustala minimalną wielkość nowotworzonej działki budowlanej na 3000 m2.

Plan ustala zakaz realizacji obiektów i inwestycji:

  • szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi,
  • obniżających standard warunków mieszkaniowych,
  • których uciążliwość wykracza poza granice własnej działki.

Plan zawiera ponadto ustalenia szczegółowe dla terenów oznaczonych na rysunku planu następującymi symbolami:

  • MU - tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej,
  • KS/U - tereny obsługi komunikacji i zabudowy usługowej.

Wszystkie zapisane ustalenia mają rangę prawa miejscowego, którego inwestorzy muszą przestrzegać bez możliwości jakichkolwiek ustępstw. Cała uchwała nr 741/XXXII/02 wraz z załącznikami dostępna na serwerze