null

Uchwała w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Samorządu Mieszkańców Radiowo

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Uchwała Nr 255/LVIII/2023 Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy z dnia 18 października 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Samorządu Mieszkańców Radiowo – jednostki niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy oraz powołania Komisji Wyborczej.

Na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817), § 6 ust. 1 pkt 8 Statutu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały nr LXX/2182/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022 r. poz. 9305), § 20 ust. 2 i ust. 3 oraz § 21 ust. 2 Statutu Samorządu Mieszkańców Radiowo - jednostki niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 173/XLI/2022 Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 115/XVIII/2016 Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 718/XXXI/02 Rady Gminy Warszawa-Bielany z dnia 2 lipca 2002 r. w sprawie zmiany nazwy Samorządu Mieszkańców Osiedla „Radiowo” oraz określenia statutu, a także nadania nowego statutu Samorządowi Mieszkańców Radiowo - jednostce niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy oraz nadania nowego statutu Samorządowi Mieszkańców Radiowo – jednostce niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zarządza się wybory członków Rady Samorządu Mieszkańców Radiowo - jednostki niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w przedziale od 10 do 15 osób w zależności od liczby zgłoszonych kandydatów.

  1. Termin wyborów wyznacza się na dzień 7 grudnia 2023 r. - pierwszy termin o godz. 18.00, drugi termin o godz. 18.15.
  2. Miejsce przeprowadzenia wyborów członków Rady Samorządu Mieszkańców Radiowo – jednostki niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy ustala się w lokalu Szkoły Podstawowej nr 273 Szkoły Filialnej im. Zygmunta Sokołowskiego przy ul. Arkuszowej 202 w Warszawie.

§ 2. Powołuje się Komisję Wyborczą dla przeprowadzenia wyborów członków Rady Samorządu Mieszkańców Radiowo – jednostki niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w składzie:

  1. Całka-Annetts Justyn;
  2. Chęcińska Alicja;
  3. Dłuska Karolina;
  4. Sawczuk Jacek;
  5. Szymańczyk Aleksandra;  
  6. Tomaszewska Joanna;
  7. Włodarczyk Marcin.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Dzielnicy Bielany
m.st. Warszawy.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej, na portalach internetowych prowadzonych lub administrowanych przez Urząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy i przez wywieszenie na terenie objętym działaniem Samorządu Mieszkańców Radiowo – jednostki niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, najpóźniej na 30 dni przed dniem 7 grudnia 2023 r.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Maciej Chmielewski


Uzasadnienie do Uchwały Nr 255/LVIII/2023 Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy z dnia 18 października 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Samorządu Mieszkańców Radiowo – jednostki niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy oraz powołania Komisji Wyborczej

W związku z brakiem kworum członków Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów członków Rady Samorządu Mieszkańców Radiowo, powołanej uchwałą nr 226/LII/2023 Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Samorządu Mieszkańców Radiowo – jednostki niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, nie było możliwości przeprowadzenia wyborów wyznaczonych na dzień 20 września 2023 r., zgodnie z zapisami § 21 oraz § 22 Statutu Samorządu Mieszkańców Radiowo - jednostki niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 173/XLI/2022 Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 115/XVIII/2016 Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 718/XXXI/02 Rady Gminy Warszawa-Bielany z dnia 2 lipca 2002 r. w sprawie zmiany nazwy Samorządu Mieszkańców Osiedla „Radiowo” oraz określenia statutu, a także nadania nowego statutu Samorządowi Mieszkańców Radiowo - jednostce niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy oraz nadania nowego statutu Samorządowi Mieszkańców Radiowo – jednostce niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.

Wobec powyższego, zgodnie z rekomendacją Komisji Samorządowej i Dialogu Społecznego Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, zachodzi konieczność ponownego zarządzenia wyborów członków Rady Samorządu Mieszkańców Radiowo – jednostki niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817), § 6 ust. 1 pkt 8 Statutu Dzielnicy Bielany Miasta Stołecznego Warszawy, stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022 r. poz. 9305), § 20 ust. 2 i ust. 3 oraz § 21 ust. 2 Statutu Samorządu Mieszkańców Radiowo - jednostki niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.

Rada Samorządu Mieszkańców Radiowo – jednostka niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, zgodnie z § 18 w związku z § 20 ust. 2 Statutu Samorządu Mieszkańców Radiowo - jednostki niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy nie zdecydowała się na dokonanie podziału Samorządu na okręgi wyborcze.

Realizacja uchwały nie wywołuje skutków finansowych dla budżetu m.st. Warszawy.

Przewodniczący Rady
Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Maciej Chmielewski