null

Uchwała Nr 266/LX/2024 Rady Dzielnicy Bielany Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 lutego 2024 r.

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Uchwała Nr 266/LX/2024 Rady Dzielnicy Bielany Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Samorządu Mieszkańców Domków Rodzinnych „Stare Bielany” – jednostki niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.

Na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817), § 6 ust. 1 pkt 8 Statutu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały nr LXX/2182/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022 r. poz. 9305), § 18, § 20 ust. 2 i ust. 3 oraz § 21 ust. 2 Statutu Samorządu Mieszkańców Domków Rodzinnych „Stare Bielany” - jednostki niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 174/XLI/2022 Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 109/XVIII/2016 Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 145/XXII/2012 Rady Dzielnicy Bielany Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Samorządowi Mieszkańców Domków Rodzinnych „Stare Bielany” -  jednostce niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy oraz nadania nowego statutu Samorządowi Mieszkańców Domków Rodzinnych „Stare Bielany” – jednostce niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy oraz nadania nowego statutu Samorządowi Mieszkańców Domków Rodzinnych „Stare Bielany” – jednostce niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zarządza się wybory członków Rady Samorządu Mieszkańców Domków Rodzinnych „Stare Bielany” - jednostki niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w liczbie 15 osób, według podziału na 4 okręgi wyborcze, proporcjonalnie do liczby mieszkańców danego okręgu:

  1. Okręg I – 2 osoby;
  2. Okręg II – 4 osoby;
  3. Okręg III – 4 osoby;
  4. Okręg IV – 5 osób.
  1. Określa się zasięg terytorialny okręgów wyborczych:

1) Okręg I – ul. Barcicka strona nieparzysta od nr 59 do nr 73, strona parzysta od nr 42 do nr 50, ul. Cegłowska strona nieparzysta od nr 27 do nr 37, strona parzysta od nr 52 do nr 76,  ul. Zuga od nr 26 do nr 34, ul. Grębałowska, ul. Karska, ul. Lesznowolska, ul. Szaflarska, ul. Twardowska - całe ulice;

2) Okręg II – ul. Lipińska strona nieparzysta od nr 3 do nr 11, strona parzysta od nr 2 do nr 8, ul. Płatnicza strona nieparzysta od nr 71 do nr 115, strona parzysta od nr 66 do nr 106, ul. Kleczewska strona nieparzysta od nr 65 do nr 115, strona parzysta od nr 64 do nr 114A, ul. J. Kasprowicza strona nieparzysta nr 57 oraz od nr 61 do nr 79 i od nr 87 do nr 103, pl. Konfederacji - strona parzysta od nr 52 do nr 70;

3) Okręg III – ul. G. Daniłowskiego strona nieparzysta od nr 35 do nr 51, strona parzysta od nr 32 do nr 64, ul. Płatnicza strona nieparzysta od nr 35/37 do nr 63 z wyłączeniem nr 39/41, strona parzysta od nr 38 do nr 56, ul. Kleczewska strona nieparzysta od nr 29 do nr 55, strona parzysta od nr 32 do nr 54, ul. S. Przybyszewskiego strona parzysta od nr 28 do nr 48/54, z wyłączeniem nr 32/34;

4) Okręg IV – ul. G. Daniłowskiego strona nieparzysta od nr 17 do nr 31, ul. Płatnicza strona nieparzysta od nr 17 do nr 31, strona parzysta od nr 18 do nr 32, ul. Kleczewska strona nieparzysta od nr 1 do nr 25, strona parzysta nr 12 i nr 26A, ul. S. Przybyszewskiego strona parzysta od nr 10 do nr 18, ul. S. Żeromskiego strona nieparzysta od nr 35 do nr 51/53, ul. Szepietowska strona nieparzysta od nr 1 do nr 43, strona parzysta nr 8, ul. L. Rydla - cała ulica.

  1. Termin wyborów wyznacza się na dzień 12 czerwca 2024 r. - pierwszy termin o godz. 18.00, drugi termin o godz. 18.15.
  2. Miejsce przeprowadzenia wyborów członków Rady Samorządu Mieszkańców Domków Rodzinnych „Stare Bielany” – jednostki niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy dla wszystkich 4 okręgów ustala się w lokalu Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 223 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej przy ul. Kasprowicza 107 w Warszawie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Dzielnicy Bielany
m.st. Warszawy.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej, na portalach internetowych prowadzonych lub administrowanych przez Urząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy i przez wywieszenie na terenie objętym działaniem Samorządu Mieszkańców Domków Rodzinnych „Stare Bielany” – jednostki niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, najpóźniej na 30 dni przed dniem 12 czerwca 2024 r.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Maciej Chmielewski


Uzasadnienie do Uchwały Nr 266/LX/2024 Rady Dzielnicy Bielany Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Samorządu Mieszkańców Domków Rodzinnych „Stare Bielany” – jednostki niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.

W związku z rekomendacją Komisji Samorządowej i Dialogu Społecznego Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy oraz wnioskiem Rady Samorządu Mieszkańców Domków Rodzinnych „Stare Bielany”, zgodnie z art. 11 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817), § 6 ust. 1 pkt 8 Statutu Dzielnicy Bielany Miasta Stołecznego Warszawy, stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 8814, z 2019 r. poz. 13139) oraz § 19 ust. 1, § 20 ust. 2 i § 21 ust. 2 Statutu Samorządu Mieszkańców Domków Rodzinnych „Stare Bielany” - jednostki  niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 174/XLI/2022 Rady Dzielnicy Bielany Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 109/XVIII/2016 Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 145/XXII/2012 Rady Dzielnicy Bielany Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Samorządowi Mieszkańców Domków Rodzinnych „Stare Bielany” -  jednostce niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy oraz nadania nowego statutu Samorządowi Mieszkańców Domków Rodzinnych „Stare Bielany” – jednostce niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy oraz nadania nowego statutu Samorządowi Mieszkańców Domków Rodzinnych „Stare Bielany” – jednostce niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, zarządza się wybory członków Rady Samorządu Mieszkańców Domków Rodzinnych „Stare Bielany” – jednostki niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.

Rada Samorządu Mieszkańców Domków Rodzinnych „Stare Bielany” – jednostka niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, zgodnie z § 18 w związku z § 20 ust. 2 Statutu Samorządu Mieszkańców Domków Rodzinnych „Stare Bielany” - jednostki niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy uchwałą z dnia 31 stycznia 2024 r. zdecydowała się na dokonanie podziału Samorządu na 4 okręgi wyborcze w wyborach do Rady Samorządu. Określiła również zasięg terytorialny okręgów oraz liczbę członków Rady Samorządu wybieranych w każdym z 4 okręgów, ustalając ją proporcjonalnie do liczby mieszkańców okręgu.

Realizacja uchwały nie wywołuje skutków finansowych dla budżetu m.st. Warszawy.

Przewodniczący Rady
Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Maciej Chmielewski