null

Uchwała Nr 180/XLII/2022 Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Samorządu Mieszkańców Wrzeciono – jednostki niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817), § 6 ust. 1 pkt 8 Statutu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały nr LXX/2182/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 8814 oraz z 2019 r. poz. 13139) § 19 ust. 1, § 20 ust. 2 i § 21 ust. 2 Statutu Samorządu Mieszkańców Wrzeciono - jednostki niższego rzędu, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 167/XLI/2022 Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 119/XVIII/2016 Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 716/XXX/02 Rady Gminy Warszawa-Bielany z dnia 22 czerwca 2002 r. w sprawie: zmiany nazwy Samorządu Mieszkańców Osiedla „Wrzeciono” oraz określenia statutu, a także nadania nowego statutu Samorządowi Mieszkańców Wrzeciono - jednostce niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy oraz nadania nowego statutu Samorządowi Mieszkańców Wrzeciono – jednostce niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy uchwala się, co następuje:

§  1.  1. Zarządza się wybory członków Rady Samorządu Mieszkańców Wrzeciono - jednostki niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w liczbie 10 osób.

 1. Termin wyborów wyznacza się  na dzień 27 września 2022 r. – pierwszy termin o godz. 18.00, drugi termin o godz. 18.15.
 2. Miejsce przeprowadzenia wyborów członków Rady Samorządu Mieszkańców Wrzeciono – jednostki niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy ustala się w lokalu Szkoły Podstawowej nr 273 im. dr Aleksandra Landy przy ul. Balcerzaka 1 w Warszawie.

§  2. Powołuje się Komisję Wyborczą dla przeprowadzenia wyborów członków Rady Samorządu Mieszkańców  Wrzeciono – jednostki niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w składzie:

 1. Chęcińska Alicja;
 2. Czarnecka Anna;
 3. Dłuska Karolina;
 4. Gola Agnieszka;
 5. Kulesza Stefan;
 6. Pieniek Daniel;
 7. Strzeżek Jan;
 8. Szymańczyk Aleksandra;
 9. Turek Ewa;
 10. Zaniewski Jan.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Dzielnicy Bielany
m.st. Warszawy.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej, na portalach internetowych prowadzonych lub administrowanych przez Urząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy i przez wywieszenie na terenie objętym działaniem Samorządu Mieszkańców Wrzeciono, najpóźniej na 30 dni przed dniem 27 września 2022 r.

§  5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Maciej Chmielewski


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie do Uchwały Nr 180/XLII/2022 Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Samorządu  Mieszkańców Wrzeciono – jednostki niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.

 

W związku z rekomendacją Komisji Samorządowej i Dialogu Społecznego Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy oraz wnioskiem Rady Samorządu  Mieszkańców Wrzeciono, zgodnie z art. 11 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817), § 6 ust. 1 pkt 8 Statutu Dzielnicy Bielany Miasta Stołecznego Warszawy, stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 8814, z 2019 r. poz. 13139) oraz § 19 ust. 1, § 20 ust. 2 i § 21 ust. 2 Statutu Samorządu Mieszkańców Wrzeciono - jednostki  niższego rzędu, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 167/XLI/2022 Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 119/XVIII/2016 Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 716/XXX/02 Rady Gminy Warszawa-Bielany z dnia 22 czerwca 2002 r. w sprawie: zmiany nazwy Samorządu Mieszkańców Osiedla „Wrzeciono” oraz określenia statutu, a także nadania nowego statutu Samorządowi Mieszkańców Wrzeciono - jednostce niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy oraz nadania nowego statutu Samorządowi Mieszkańców Wrzeciono – jednostce niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, zarządza się wybory członków Rady Samorządu Mieszkańców Wrzeciono – jednostki niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.

Realizacja uchwały nie wywołuje skutków finansowych dla budżetu m.st. Warszawy.

Przewodniczący Rady
Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Maciej Chmielewski